Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Skrypt przygotowano maJąc na względzie potrzeby dydaktyczne, wynikające z realizacji zajęć z socjologii i psychologii na niemal wszystkich wydziałach Politechniki Łódzkiej. Uwarunkowania związane z realiami procesu dydaktycznego w istotny sposób zadecydowały o ograniczeniu liczby rozdziałów i ich objętości. Wybór problemów i sposób ich prezentacji jest oczywiście dyskusyjny. Uważamy jednak, iż nasza propozycja dostarcza minimum wiedzy pozwalającej na analizę faktów, stosunków, struktur czy procesów społecznych. Skrypt zawiera podstawowe treści, wprowadzające studentów w istotę zjawisk i procesów życia społecznego, w jego podstawowe mechanizmy wyznaczające treść i formę przebiegu interakcji społecznych. W skrypcie omówiono także psychologiczne uwarunkowania skutecznego funkcjonowania jednostki w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Współczesny inżynier powinien posiadać, oprócz wiedzy specjalistycznej, także i wiedzę z pogranicza nauk społecznych, która stwarza mu m.in. możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy. Publikacja ta, pomyślana jako pomoc dydaktyczna dla studentów, powinna stanowić lekturę uzupełniającą do wykładów z socjologii i psychologii.

Opis

Politechnika Łódzka - skrypty dla szkół wyższych

Słowa kluczowe

socjologia - podręczniki akademickie, psychologia - podręczniki akademickie, procesy życia społecznego, interakcje społeczne, jednostka w środowisku społecznym, sociology - academic textbooks, psychology - academic textbooks, social life processes, social interactions, an individual in a social environment

Cytowanie

Paul Jadwiga K., Paul-Kańska J., Wybrane zagadnienia socjologii i psychologii., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-345-7.