Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono Europejskie Ramy Kwalifikacji i Proces Boloński, odniesiono się do obowiązującego ustawodawstwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. W rozdziale drugim zostały przedstawione cele i efekty uczenia się. Opisano różne taksonomie celów. Szeroko zaprezentowane zostały kompetencje społeczne, które wciąż stanowią wyzwanie dla twórców programów nauczania, jak i uczących. Zaproponowano nowatorski model podejścia do realizacji kompetencji społecznych w procesie nauczania. W rozdziale trzecim został zaprezentowany nowy model 4D taksonomii celów. Powstał on na podstawie pogłębionej analizy literatury i analizy krytycznej. Zdefiniowano nowe pojęcie: trajektoria efektów uczenia się. W konsekwencji zaproponowano nowe definicje: walidacja dyskretna; walidacja klasyczna; walidacja probabilistyczna. Wprowadzono nowe typologie efektów uczenia się. Oprócz zadań powszechnie wykorzystywanych w e-testach zdefiniowano pojęcie zadania generatorowego. Zadania tego typu znalazły zastosowanie w stworzonym systemie walidacji efektów uczenia się. Przedstawiono również ideę zadania sterowanego strumieniem danych rzeczywistych oraz zaproponowano jego definicję. W rozdziale czwartym zaprezentowano wieloletnie badania, których celem były poszukiwania efektów uczenia się na różnych poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ponadto zostały przedstawione badania, których celem było odszukanie związków czynników wpływających na walidację efektów uczenia się. W rozdziale piątym zaprezentowano zaimplementowany system walidacji efektów uczenia się na szóstym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Przedstawiono badania przeprowadzone wśród studentów studiów inżynierskich w Politechnice Łódzkiej. Dokonano analizy statystycznej otrzymanych wyników. W rozdziale szóstym przedstawiono perspektywy rozwoju systemu walidacji efektów uczenia się oraz kierunek kolejnych badań.

Opis

Słowa kluczowe

Europejskie Ramy Kwalifikacji, proces boloński, uczenie się, kompetencje społeczne, taksonomia 4D, learning, social competence, 4D taxonomy

Cytowanie

Stańdo J., Trajektorie i walidacja efektów uczenia się w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019, ISBN 978-83-7283-993-0, doi: 10.34658/9788372839930.