The Use of Sequential Extraction for Assessing Environmental Risks of Waste Incineration Bottom Ash

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (TChiIE)

Abstrakt

Thermal treatment of waste is one of the ways of their processing. It is commonly used in most developed countries of the European Union. Major by-products of the combustion processes are slag and bottom ash. In the majority of EU countries bottom ash and slag are used as a priming for road construction. In Poland slag and bottom ash from incineration process are stabilized with the addition of cement and some polymers and are landfilled as wastes. In accordance to Polish law, depending on the leaching of heavy metals from fly ash and slag after thermal treatment of waste can be regarded as both hazardous and non-hazardous wastes. At present work sequential extraction methods described in the literature: Tessier’s method, van Herck’s method and BCR method were compared experimentally with the results of using Swiss standard TVA.SA.1991 and European standard EN 12457 and total concentration of metals in sample analyzed after complete digestion of sample. The study sample was bottom ash from the medical waste incineration plant.
Termiczne przekształcanie odpadów jest jednym ze sposobów ich przetwarzania. Głównymi produktami ubocznymi procesu spalania są żużel i popiół paleniskowy. W większości krajów UE są one wykorzystywane gospodarczo. W Polsce żużle i popioły po termicznym przekształcaniu stabilizuje się z dodatkiem cementu i polimerów i składuje jako odpad. Zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od wymywalności metali ciężkich, żużel i popioły po termicznym przekształcaniu odpadów mogą być uznawane zarówno za odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W pracy porównano doświadczalnie metody ekstrakcji sekwencyjnej opisane w literaturze: metodę Tessiera, metodę van Hercka oraz metodę BRC. Badaniu poddano próbkę popiołu pochodzącą ze spalarni odpadów medycznych.

Opis

Słowa kluczowe

waste incineration, slag and bottom ash, environmental impact, heavy metal leaching, sequential extraction, spalanie odpadów, żużle i popioły, oddziaływanie na środowisko, wymywanie metali ciężkich, ekstrakcja sekwencyjna

Cytowanie

Ecological Chemistry and Engineering S., Vol. 21, Issue 3, pages 413–423