Zarządzanie rozwojem organizacji. T. I

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka

Abstrakt

Development of the organization is understood as the process the progress formation's process in all spheres of the enterprises' activities, the non- profit institutions and different organizational forms. It is a basie factor of complete and optimum possessed resources and appearing chances of the environment. Transformations, which take place in the present economy, require continuous developmental changes in functioning of the organizations. These changes are different types. They are structure - possession nature and also technical - technological and they can concern the area of economics, finances, marketing and human resources. The marketable economy owes its effectiveness of the large efficiency of the assimilating the changes, which make possible the competitiveness of the enterprises' products and services. The development is also a permanent value in the human being' s life, so it joins with the necessity of continuous adapting and transformations in the professional and personal areas. The development of the organization is often connected with forming of the new hierarchy of aims. lt also causes the internal transformation of the organization, and it changes the enterprise's situation in its environment. The first volume of this monograph is concentrated on such like these problems. It consists of three parts, in which distinguished detailed problems are discussed in. The first part entitled "Strategies of the organizations' development" regards to the wide scale of the strategie questions, connected with formulating developmental aims, methods and essential resources of their realization. The special attention was called to: the analysis of the chosen strategies of the organization, the part of organizational culture in the development of the organization and the functions of the supervisory board, managers and different interest groups in the development processes. The considerable part of reports presented in this study relates to the enterprise's restructuring and others narrow changes ( e.g. in the area of the production, organizational structures and the systems of the staff motivating).According to many authors' opm1ons the restructuring strategy of the enterprises, trades or economic sectors appears as the basie form of the development of Polish economic and non - profit organizations at the present phase of their functioning. The second part of this volume contains studies consecrated the development of human resources. The authors of these studies point on various aspects and conditions of this development, such as developing of employees' competences, formation the loyalty of the staff and implementation of the elastic forms of the employment. A lot of place in this part was dedicated to the role of employees' entrepreneurship and their innovative attitudes in the development of the organization. Interesting considerations also relate to solutions in the range of the staff development in specific organizations or sectors conditions, e.g. bank, building company, the organization of mountain life-saving or IT trade. In the finał part of this volume entitled „Knowledge and informative systems in the management development" first of all the attention was paid to the problems of the knowledge management at the economic organizations. The present economy is based on knowledge and its skilful using in the development of the enterprises. These aspects are emphasized very strongly by authors of studies in this part. An essential condition of the efficient knowledge management is the modem informative system, which is discussed in three reports. The wide range of problems and research results put in this volume lets think, that its reading can be helpful in solving the difficult problems of the management the development of the organization.
Rozwój organizacji rozumiany jako proces kształtowania postępu we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstw, instytucji typu non-profit i innych form organizacyjnych jest podstawowym czynnikiem pełnego i optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz szans pojawiających się w otoczeniu. Przekształcenia zachodzące we współczesnej gospodarce wymagają ciągłych zmian rozwojowych w funkcjonowaniu organizacji., zarówno o charakterze strukturalno-własnościowym oraz techniczno-technologicznym, jak i w obszarze ekonomiki, finansów, marketingu czy spraw pracowniczych. Gospodarka rynkowa zawdzięcza swoją efektywność dużej sprawności przyswajania zmian, które umożliwiają poszczególnym przedsiębiorstwom konkurencyjność wytwarzanych wyrobów i usług. Rozwój jest także stałą wartością w życiu człowieka, co wiąże się z koniecznością ciągłych przystosowań oraz przekształceń w sferze zawodowej i osobistej. Rozwój organizacji wiąże się więc często z ukształtowaniem nowej hierarchii celów, powoduje przeobrażenia wewnętrzne oraz zmienia sytuację przedsiębiorstwa w otoczeniu. Tym zagadnieniom jest w dużym stopniu poświęcony pierwszy tom niniejszego opracowania. Składa się on z trzech części, poruszających wyodrębnione zagadnienia szczegółowe. Część I pt.: ,,Strategie rozwoju organizacjami" dotyczy szerokiej gamy zagadnień strategicznych, związanych z formułowaniem celów rozwojowych oraz metod i środków niezbędnych do ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na analizę wybranych strategii organizacji, na rolę kultury organizacyjnej w rozwoju organizacji oraz na funkcje rad nadzorczych, kadry kierowniczej oraz innych grup interesariuszy w procesach rozwojowych. Znaczna część opracowań prezentowanych w tej części dotyczy zagadnień związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa oraz wdrażaniem zmian o węższym zasięgu (np. w sferze jakości wytwarzania, struktur organizacyjnych oraz systemów motywowania personelu). Strategia restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz branż i sektorów gospodarczych jawi się w ocenie wielu autorów jako podstawowa forma rozwoju polskich organizacji gospodarczych oraz typu non - profit w obecnej fazie ich funkcjonowania.Druga część tomu zawiera opracowania poświęcone rozwojowi zasobów ludzkich organizacji. Autorzy tych opracowań wskazują na różne aspekty i uwarunkowania tego rozwoju, takie jak np. rozwijanie kompetencji pracowniczych, kształtowanie lojalności personelu oraz wprowadzanie elastyczności form zatrudnienia. Dużo miejsca poświęcono w tej części roli przedsiębiorczości pracowników oraz postaw proinnowacyjnych w rozwoju organizacji. Interesujące rozważania dotyczą również rozwiązań w zakresie rozwoju personelu w warunkach konkretnych organizacji lub sektorów np. bank, firmy budowlane, organizacje ratownictwa górskiego lub branża IT. W ostatniej części tego tomu zatytułowanej „Wiedza i systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem" zwrócono przede wszystkim uwagę na problematykę zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych. Współczesna gospodarka jest oparta na wiedzy i umiejętnym jej wykorzystaniu w rozwoju przedsiębiorstw. Na ten aspekt wskazują bardzo mocno autorzy opracowań w tej części. Istotnym warunkiem sprawnego zarządzania wiedzą są nowoczesne systemy informacyjne, którym są poświęcone trzy opracowania. Szeroki zakres zagadnień oraz wyników badań zamieszczonych w tym tomie pozwala sądzić, że jego lektura może być pomocna w rozwiązywaniu trudnych problemów zarządzania rozwojem organizacji.

Opis

Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy
Red. serii : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie strategiczne, personel - kierowanie, zarządzanie wiedzą, business management, strategic planning, staff - management, management of knowledge

Cytowanie

Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji. T. I., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, ISBN 978-83-7283-214-6.