Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Oddawany do rąk Czytelników „Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania" obejmuje materiał dostosowany do zakresu kursu podstawowego realizowanego w ramach przedmiotów „Ekonometria", ,,Podstawy ekonometrii" oraz „Prognozowanie i symulacje" na różnych kierunkach menedżerskich i ekonomicznych. W dziesięciu rozdziałach zawarto zadania dotyczące miar współzależności zjawisk, podstawowych metod dekompozycji szeregu czasowego, estymacji modeli regresji liniowej i nieliniowej, oceny jakości jednorówananiowego modelu ekonometrycznego, podstawowych pojęć związanych z modelami wielorównaniowymi oraz metod prognozowania opartych na dekompozycji szeregów czasowych, na jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, a także z wykorzystaniem metod heurystycznych, testów rynkowych i koniunktury. Na początku każdego z rozdziałów zamieszczono rozwiązane przykłady z danej dziedziny. Autorzy starali się o ich przystępny język i rzetelne zastosowanie potrzebnej w danym przypadku wiedzy. Przykłady dobierano tak, aby w miarę szeroko wykorzystywały zawarty w danym rozdziale zakres materiału. Nie wyczerpują one jednak potrzebnej do rozwiązania pozostałych zadań wiedzy, mają one dostarczać jedynie wskazówek i ilustracji do dalszego, samodzielnego działania. Niezbędna wiedza jest dostępna w licznych podręcznikach do ekonometrii i coraz liczniejszych podręcznikach do prognozowania. Niektóre z nich przytoczono na końcu w spisie wybranej literatury. Prezentowany zbiór zadań jest zatem pozycją uzupełniającą wykład o zadania przydatne do praktycznego opanowania teorii. Treści zadań w przeważającej części są związane z zastosowaniami ekonomicznymi, w szczególności z zakresu zarządzania. W części zadań wykorzystano rzeczywiste dane, w innych posłużono się danymi umownymi. Obliczenia do zadań wykonywano z reguły w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w niektórych przykładach przytaczając wprost uzyskane stąd tabele wyników. W większości przypadków zadania są dobierane tak, aby ich rozwiązanie przy użyciu co najwyżej kalkulatora było możliwe, a tam, gdzie pożądany (lub konieczny) jest dostęp do komputera, aby wystarczającym narzędziem do ich rozwiązania był arkusz kalkulacyjny. Na końcu książki umieszczono przewodnik po wzorach, który może ułatwić wyznaczenie wartości odpowiednich miar i statystyk bez konieczności pamiętania odpowiednich reguł. Zamieszczono także tablice rozkładów i wartości krytycznych potrzebne do rozwiązywania zadań. Prezentowana pozycja jest pierwszym wydaniem tego ujęcia materiału. Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące książki.

Opis

Praca zbiorowa ; Skrypt dla szkół wyższych
Red. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzy

Słowa kluczowe

ekonometria - zadania i ćwiczenia, prognozy gospodarcze - zadania i ćwiczenia, econometrics - tasks and exercises, economic forecasts - tasks and exercises

Cytowanie

Szmit A. (red.), Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, ISBN 978-83-7283-209-2.