Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do oceny zanieczyszczenia powietrza pleśniami

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Celem pracy była ocena skażenia grzybami pleśniowymi powietrza atmosferycznego oraz powietrza w pomieszczeniach użytkowych, szpitalnych i przemysłu farmaceutycznego. Wykazano wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Łodzi, również powietrza w pomieszczeniach szkolnych na uczelni, pomieszczeniach mieszkalnych oraz powietrza w gabinecie zabiegowym w szpitalu (powyżej 300 jtk/m³). W powietrzu zakładu farmaceutycznego oraz w pozostałych pomieszczeniach w szpitalu zanotowano niską liczbę pleśni. Poziom zanieczyszczenia pleśniami badano 3 metodami: sedymentacyjną Kocha, zderzeniową oraz metodą oznaczania ergosterolu. Oznaczano korelację między wynikami uzyskanymi z tych metod. Porównując metodę oznaczania ergosterolu oraz metodę zderzeniową wykazano, iż ilość ergosterolu [μg/m³] jest proporcjonalna do ilości grzybów [jtk/m³] mierzonych metodą zderzeniową. Zależność opisano funkcją wykładniczą. Ma to istotne znaczenie, ponieważ ocenę skażenia mikrobiologicznego powietrza można wykonywać przy pomocy szybkiej, metody chemicznej - oznaczania ergosterolu zamiast metodami hodowlanymi.
Moulds contamination of air, indoor air in dwellings, air in hospital and pharmaceutical industrial rooms was researched. Ascertained, high level of mould contamination of atmospheric air in Lodz, indoor air in university rooms, in dwelling-house and out-patients department in hospital (above 300 CFU/m³ of air). The lower number of moulds was noted in the pharmaceutical industrial rooms and another rooms in hospital. The moulds contamination was estimated by three methods: traditional Koch plate method, air sampler method and ergosterol measurement method. Also the correlation between results obtained with these methods was estimated. Comparing ergosterol measurement method and air sampler method, ascertained, that quantity of ergosterol [μg/m³] is proportional to quantities of moulds [CFU/m³] measured by air sampler method. This dependence described by an exponential equation. It has essential meaning, because estimation of moulds contamination in the air can be execute by quicker chemical method measuring of ergosterol content, instead of plate methods.

Opis

Słowa kluczowe

grzyby pleśniowe - skażenie powietrza, zanieczyszczenie powietrza, metoda oznaczania ergosterolu, mold fungi - air pollution, air pollution, method for the determination of ergosterol

Cytowanie

Gutarowska B., Jakubowska A., Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do pomiaru zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi powietrza. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 128-132, ISBN 83-87202-93-2.