Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Praca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne aspekty z punktu widzenia kształtowania programów studiów, doboru atrakcyjnych form kształcenia, jak i kierunków nauczania. Przedstawione w pracy badania jakości i satysfakcji nauczania odbywają się w oparciu o innowacyjne podejście uwzględniające analizę pożądanej i realnie zdobywanej macierzy kompetencji. Pierwsze pięć rozdziałów pracy przedstawia metodologię i mnogość doświadczeń praktycznych leżących u podstaw jakości kształcenia. S4 one pewnego rodzaju przewodnikiem dla osób zajmujących się jakością kształcenia menedżerów na uczelniach wyższych. Kolejne trzy rozdziały to zwrócenie uwagi na przyszłość kształcenia menedżerów ze szczególnym naciskiem na ustawiczne kształcenie, zapotrzebowanie przedsiębiorców oraz na fakt promowania przedsiębiorczości akademickiej w postaci działalności typu spin-off i spin-out. Prezentowana pozycja jest wycinkowym przedstawieniem koniecznych zmian, jakie dokonują się na polskich uczelniach wyższych, aby w dobie zagrożenia niżem demograficznym wygrać konkurencję na rynku edukacyjnym.
The study presents the activity of managers and employees of the Faculty of Organization and Management of Technical University of Lodz for the education quality of future and current managers. Special attention was paid to the important aspects in terms of curricula development, selection of attractive forms of teaching, as well as courses. Studies of quality and satisfaction of education presented in this monograph are based on an innovative approach due to the analysis of the desired and actually acquired competence matrix. The first five chapters of the work present the methodology and the multitude of practical experience in the field of quality of education. They are kind of guide for persons dealing with quality of managers' education at uni versities. The next three chapters focus on the future education of managers associated with particular emphasis on lifelong learning, needs of entrepreneurs and the fact of promotion of academic entrepreneurship in the form of spin-offs and spin-outs. The study is a partial review of the necessary changes to make at the Polish universities, in order to win the competition on the educational market in terms of demographic threat.

Opis

Red. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy
Red. serii : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

kształcenie menedżerów, szefowie przedsiębiorstw - kształcenie - Polska - 1990, jakość kształcenia, training managers, heads of enterprises - education - Poland - 1990, quality of education

Cytowanie

Depta A., Kierner G., Jarczyński J., Lachiewicz S., Matejun M., Staniec I., Stanisławski R., Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-377-8.