Zarządzanie ryzykiem kadrowym w instytucji publicznej - case study

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Ryzyko występujące we współczesnych organizacjach może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia oraz klasyfikowane w oparciu o różnorodne kryteria]. Towarzyszy ono aktywnościom podejmowanym w instytucjach publicznych, a jego definiowanie i sposoby postępowania z nim za pomocą benchmarkingu wprowadzono na podstawie działań podejmowanych przez podmioty gospodarcze. Jego rodzaje wynikają z różnych ujęć literaturowych. Ryzyko może być traktowane jako szansa dla rozwoju jednostki lub też jako strata wiążąca się z nieosiągnięciem założonych rezultatów, natomiast definiuje ryzyko, jako właściwość systemu, którą charakteryzuje mierzalność lub zróżnicowanie zaistnienia zmiany określonego stanu, przy jednoczesnej możliwości przewidywania konsekwencji tej zmiany. Specyficznym rodzajem ryzyka jest ryzyko kadrowe, które A. Lipka określa jako angażowanie się w warunkach niepewności w działania dotyczące kadr, które mogą się zakończyć niepowodzeniem. Znaczenie tej kategorii ryzyka podkreśla A. Pocztowski, który uznaje ją za jedną z najistotniejszych kwestii dotyczących personelu we współczesnych organizacjach.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie ryzykiem, współczesne organizacje - zarządzanie, ryzyko kadrowe, risk management, contemporary organizations - management, HR risk

Cytowanie

Kapuścińska Karolina Z., Zarządzanie ryzykiem kadrowym w instytucji publicznej - case study. W: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze, Kapuścińska Karolina Z. (red.), Lachiewicz S. (red.), Matejun M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 32-43, ISBN 978-83-7283-673-1.