Stan naprężenia w elastomerze zawierającym cząstki ferromagnetyczne w polu magnetycznym.

Miniatura

Data

2010

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy modelowania metodą elementów skończonych oraz badań metodą elastooptyki magnetoreologicznego elastomeru w obecności pola magnetycznego. Celem przeprowadzonych symulacji numerycznych i badań eksperymentalnych było uzyskanie wiedzy o wzajemnym oddziaływaniu elastomeru i kulek żelaza (wyznaczenie wartości odkształcenia i naprężenia) oraz zdobycie doświadczenia niezbędnego do modelowania takich oddziaływań na poziomie mikrostruktury w rzeczywistym elastomerze zawierającym cząstki żelaza o wymiarach mikronowych.
Analysis results of the FEM models and the magnetorheologic photoelasticity tests of elastomer materials exposed to magnetic fields.

Opis

Słowa kluczowe

metoda elementów skończonych, naprężenie, elastomery, cząstki ferromagnetyczne, pole magnetyczne, symulacja numeryczna, metoda elastooptyki magnetoreologicznej

Cytowanie

Mechanik 2010 nr 7 s. 470-474, sum.