Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce

Ładowanie...
Miniatura

Data

2010

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Środowisko funkcjonowania współczesnych organizacji systematycznie i często bardzo radykalnie ulega zmianom i przekształceniom. Generuje w ten sposób liczne dylematy i wyzwania dla procesów zarządzania. Mówi się już nie tylko o wyzwaniach dotyczących celów i działań poszczególnych przedsiębiorstw, czy też o wyzwaniach na szczeblach struktur i procesów, ale wręcz o wyzwaniach cywilizacyjnych (np. globalizacja, nowe technologie, ewolucja potrzeb klientów). Taka sytuacja wymusza nie tylko zmianę podejścia do wielu działań organizacyjnych, ale wprost generuje nowe typy organizacji. Sytuację tą trafnie ujął C. Handy pisząc, iż „ w tych nowych warunkach i nowych organizacjach niektóre ze starszych pomysłów, takich jak hierarchia kierownicza, zakres kontroli, systemy ocen, opisy stanowisk pracy lub planowanie kariery zawodowej, mogą się wydawać tak silnie zdeterminowane przez czas, w którym powstały, i tak nie na miejscu, jak przesłanie telegramu w świecie poczty elektronicznej - nostalgiczne, ale nierzeczywiste" Niniejszą monografię przygotowano, by lepiej zrozumieć wspomniane przemiany i dylematy oraz pomóc w procesach „urealniania działania" i usprawniania zarządzania we współczesnych organizacjach. Monografia ta, to zbiór dwudziestu siedmiu, tematycznie ułożonych, podzielonych na pięć części, inspirujących opracowań. Część pierwsza, ,,Wyzwania dla współczesnego zarządzania organizacjami" stanowi swego rodzaju wprowadzenie do dalszych rozważań. Analizowane są w niej cztery ciekawe zagadnienia-wyzwania. Pierwsze z nich, to wpływ współczesnych przeobrażeń gospodarczych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Drugie to psychologiczne i menedżerskie mechanizmy kształtowania równowagi organizacyjnej. Trzecie opracowanie podkreśla konieczność realizowania zmian organizacyjnych i umiejętne ich finansowanie. Czwarte zaś zwraca uwagę na procesy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Część druga, ,,Nowe koncepcje zarządzania jako inspiracja dla współczesnego menedżera", to sześć opracowań wskazujących na konieczność zainteresowania się nowymi podejściami do zarządzania. W pierwszym z nich dostrzeżono ewolucję pojęcia zarządzania, w drugim zwrócono uwagę na malejącą liczbę „pewnych" zasad. W trzecim opracowaniu zasygnalizowano specyficzne relacje łączące teorię zarządzania z praktyką gospodarczą. W kolejnych zaś wskazywano, że potrzeba zainteresowania się nowymi koncepcjanli wynika m.in. z coraz powszechniej dostrzeganej specyficznej osobowości organizacji, zmieniających się uwarunkowań odpowiedzialności kierowniczej oraz przeplatania się w procesach zarządzania tradycji i nowoczesności. Część trzecia dotyczy problemów z zakresu metod badań organizacyjnych. Zawarto w niej pięć ciekawych analiz poświęconych procesom badania organizacji. Mogą one stanowić inspirację zarówno przy doborze metod diagnozy organizacyjnej, jak i metod rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania. Mogą też stanowić pomoc przy analizie tożsamości organizacyjnej oraz procesie zarządzania projektami. Część czwartą poświęcono dylematom w zakresie oceny efektywności i ryzyka działania współczesnych organizacji. Dzięki zawartym w niej opracowaniom, można zastanowić się między innymi czy badanie efektywności organizacyjnej wciąż ma sens, czy można skutecznie zarządzać ryzykiem, jak sprawnie projektować i współkreować wartość projektów. Ostatnia, piąta część monografii, zawiera siedem opracowań omawiających wyzwania w zakresie zarządzania finansami współczesnej organizacji. Blok ten rozpoczyna praca zwracająca uwagę na kierunki badań w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Uzupełnia ją zaś kolejna, wskazująca na różnorodność modeli rachunkowości. Dalej znajdziemy analizy dotyczące zarządzania strukturą kapitału, zarządzania kredytem kupieckim, rachunkowości sieci biznesowych, kosztu kapitału i kształtowania struktury aktywów bieżących. Z powyższego, syntetycznego przeglądu poruszanych w pracy zagadnień można wnioskować, iż przedstawiana monografia ma szansę stanowić wartościowe wsparcie dla osób zainteresowanych problemami współczesnego zarządzania. Może ona dostarczyć wiele inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań, dyskusji i prac badawczych.
The environment, in which modern organisations function, is subject to systematic and often very radical changes and transformations. Therefore it generates numerous dilemmas and challenges for management processes. The subject of discussions are not only the challenges with regards to aims and actions of particular enterprises, or the challenges on the level of structures and processes, but also the civilisational challenges (e.g. globalisation, new technologies, development of customers' needs). Not only does such situation enforce the change of approach to many organisational activities, but also directly generates new types of organisations. C. Handy describes the situation fittingly by stating that in these new conditions and in these new organisations some of the older ideas, like management hierarchy, scope of control, evaluation systems, job descriptions or career planning, may seem so strongly determined by the period of time during which they were created that they become inappropriate. He compares it to sending a telegram in the times of electronic mail - nostalgie, but unreal. This monograph has been compiled in order to better understand the abovementioned transformations and dilemmas as well as to support the processes of "making actions real" and to improve management in modern organisations. The monograph is a collection of twenty seven inspiring papers, arranged thematically and divided into five parts. Part one, "Challenges to modern management of organisations" constitutes a type of introduction to further discussions. It undertakes the analysis of four interesting topics-challenges. First of those is the influence of modern economic transformations on functioning of organisations. Second topie focuses on the psychological and managerial mechanisms of shaping the organisational balance. Third paper underlines the necessity of implementing organisational change and its appropriate and skilful financing. Finally the fourth paper brings one's attention to the processes of internationalisation of Polish enterprises. Part two, "New management concepts as an inspiration for the modern manager" consists of six papers indicating the necessity to focus on new approaches to management. Fist paper notices the evolution of the concept of management, while the second one focuses on the diminishing number of "certain" rules. Third article indicates the specific relationships between the management theory and economic practice. Further articles discuss the fact, that the need to focus on new concepts stems for instance from the changing conditions of managerial responsibility as well as tradition and modern approaches being intertwined in the management processes. The third part is dedicated to the methods of organisational research. It contains five interesting analyses devoted to the processes of researching organisations. These papers can become an inspiration both when selecting methods for organisational diagnosis, as well as methods of problem solving in the area of management. Moreover, these can also provide support in the analysis of organisational identity and the process of project management. Part four is devoted to the dilemmas in the area of assessing effectiveness and risk of operating of modem organisations. Thanks to the articles included in this part, one can consider whether researching organisational effectiveness is still necessary, whether risk can be efficiently managed, how to successfully design and co-create value of projects. The finał, fifth part of the monograph contains seven papers discussing the challenges in the area of financial management in modern organisations. The first paper in this set shows the direction of research in the area of financial management in organisations. lt is complemented by the next article indicating the variety of accounting models. Further in this part one can find analyses of capital structure management, management of trade credit, accountancy of business networks, cost of capital and shaping the structure of current assets. The presented synthetic overview of issues discussed in the monograph allows to conclude, that this work can constitute valuable support for individuals interested in the problems of modem management. lt can provide inspiration to undertake further challenges, discussion and research.

Opis

Red. naukowy Wydziału. : Lewandowski, Jerzy
Red. serii : Wodziński, Piotr

Słowa kluczowe

organizacja - zarządzanie, przeobrażenia gospodarcze, nowe koncepcje zarządzania, zarządzanie finansami, współczesne zarządzanie, organization - management, economic transformations, new management concepts, finance management, modern management

Cytowanie

Adamik A. (red.), Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-354-9.