Modelowanie przestrzeni za pomocą multiiloczynów wektorów.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Abstrakt

Praca zawiera opis kształtowania przestrzeni n-wymiarowej, definiowania orientacji tej przestrzeni oraz sposoby zapisu leżących w niej wektorów. Jako formę zapisu wektorów, ich iloczynów i multiiloczynów oraz sposobu dokonywania transformacji wektorów między różnymi układami odniesienia wykorzystano diady, które zdefiniowane jako macierze iloczynu zewnętrznego dwóch wektorów.
This work contains the description of the methodology of shaping of an n-dimensional space and defining its orientation as well as the description of possible notations of vectors lying within that space. Dyads, defined as matrices of an external product of two vectors, are used as the form of notation of vectors, their products and multiproducts as well as a way of transforming vectors between different coordinate systems.

Opis

Słowa kluczowe

multiiloczyn wektorów, modelowanie przestrzeni, diada, macierz transformacji, przestrzeń n-wymiarowa

Cytowanie

Mechanik 2011 nr 7 s. 775-782, sum.