Wprowadzenie do organizacji i zarządzania

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Oficyna Ekonomiczna

Abstrakt

[...] Pierwsza część książki jest poświęcona teoriom organizacji i zarządzania. Omówiono w niej nurt klasyczny oraz zaprezentowano ewolucję teorii organizacji i zarządzania, omawiając nurt behawioralny, neoklasyczny oraz szkołę systemową. Przedstawiono także nowe, dyskusyjne podejście do zarządzania - teorię chaosu. Znajomość teorii pozwala zrozumieć, w jakim stopniu nowe koncepcje są zakorzenione w tradycyjnych poglądach, oraz umożliwia porządkowanie i systematyzowanie wiedzy. Dostarcza także wskazówek, jak należy działać w złożonej rzeczywistości organizacyjnej. W drugiej części podręcznika zaprezentowano sposób tworzenia organizacji, począwszy od planowania, a skończywszy na realizowaniu procesu zarządzania. Ponieważ skuteczność owego procesu w znacznej mierze zależy od kompetencji zarówno menedżerów, jak i personelu wykonawczego, w nowoczesnych organizacjach priorytetowe znaczenie przypisuje się problematyce związanej z rozwojem i modelowaniem kompetencji. Efektywne funkcjonowanie musi być obecnie oparte na inwestowaniu w wiedzę i kapitał intelektualny organizacji. Dla sprawności zarządzania ważne jest także, aby personel firmy potrafił myśleć kategoriami celów organizacji. Sprzyja temu wykorzystywanie założeń zarządzania partycypacyjnego. W trzeciej części podręcznika przedstawiono nowe tendencje oraz metody zarządzania organizacjami. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga dzisiaj dynamicznego zarządzania, wiążącego się z dokonywaniem radykalnych przeobrażeń (np. przez wykorzystanie reengineeringu), uelastycznianiem ( np. przez zastosowanie outsourcingu czy też wprowadzenie struktur projektowych), zwiększaniem sprawności i efektywności dzięki właściwemu wykorzystaniu kompetencji personelu, wzorowaniu się na najlepszych praktykach (benchmarking) oraz koncentracji na jakości (TQM). W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego warunkiem przetrwania i skutecznego konkurowania z innymi staje się racjonalne wykorzystanie wiedzy we wszystkich procesach biznesowych. Umiejętne zarządzanie wiedzą sprzyja efektywności przedsiębiorstwa, wpływa na jego innowacyjność oraz budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Na zakończenie należy dodać, że nawet najlepszy podręcznik zarządzania nie sprawi, iż nagle staniemy się skutecznymi i sprawnymi przywódcami, obdarzonymi cechami, jakie powinien mieć menedżer XXI wieku. Wiedzę teoretyczną traktować trzeba jako fundament, na którym rozwijać się będą umiejętności zdobywane każdego dnia w trudnej i odpowiedzialnej pracy kierowniczej.

Opis

Słowa kluczowe

organizacja - podręczniki akademickie, zarządzanie - podręczniki akademickie, zarządzanie organizacjami, teorie organizacji i zarządzania, kompleksowe zarządzanie jakością, organization - academic textbooks, management - academic textbooks, organization management, theories of organization and management, Total Quality Management, TQM

Cytowanie

Lendzion Jarosław P., Stankiewicz-Mróz A., Wprowadzenie do organizacji i zarządzania., Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008, ISBN 83-89355-53-1.