Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

[...]Celem głównym niniejszej monografii jest: ocena możliwości wdrożenia usprawnień w zakresie zarządzania portfelem projektów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Realizacji celu ogólnego przyporządkowano następujące cele szczegółowe:krytyczny przegląd literatury z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym naciskiem na: zarządzanie portfelem projektów oraz planowanie projektów (zleceń) produkcyjnych; • próba usystematyzowania prezentowanych w literaturze poglądów i rozwiązań w zakresie zarządzania projektami; • ocena sposobu zarządzania portfelem projektów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym przy występujących ograniczeniach zasobów ludzkich, czasu i infrastrukturze; • opracowanie propozycji zmian i przeprowadzenie symulacji w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym; • rekomendacje dla praktyki będącej efektem oceny konsekwencji wdrożenia zaproponowanych rozwiązań. Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad praktycznym wykorzystaniem metodologii zarządzania projektami do usprawniania działań organizacyjnych i składa się z dwóch części, z których pierwsza ma charakter teoretyczny, a druga ma charakter empiryczny.[...]

Opis

Projekt okładki: Konrad Niziołek
Praca wydana w oparciu o materiały dostarczone przez autorów.
Wydawnictwo nie odpowiada za treść i opracowanie redakcyjne niniejszej publikacji.

Słowa kluczowe

zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem projektów, przedsiębiorstwo produkcyjne, usprawnienie działań organizacyjnych przedsiębiorstwa, metodologie zarządzania projektami, project management, project portfolio management, manufacturing company, streamlining the organizational activities of the enterprise, project management methodologies

Cytowanie

Niziołek K., Dzikowski D., Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Teoria i praktyka zarządzania projektami - analiza przypadku dla produkcji jednostkowej, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej; Nr. 2372, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021, ISBN 978-83-66741-19-5, DOI 10.34658/9788366741195.