Długookresowe relacje z klientami na rynku usług agroturystycznych w regionie łódzkim.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Abstrakt

Agroturystyka jako działalność usługowa otwiera możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i generowania dochodów. Oczekiwany dynamiczny rozwój agroturystyki nie będzie jednak możliwy bez umiejętnego, profesjonalnego zarządzania gospodarstwami agroturystycznymi. W tym kontekście szczególna rola przypada takiej działalności rynkowej, której fundamentalnym celem jest nie tylko zdobycie klienta, ale i jego utrzymanie będące efektem procesu kreowania z nim długookresowych relacji.
Agrotourism as a service activity opens up possibilities for creating new jobs and generate income. However, expected dynamic development of agrotourism will not be possible without the skillful, professional management of agrotourism farms. In this context the special role plays such market activity which fundamental goal is not only gaining a client, but also its maintenance arising from the process of creating long-term relationship with him.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2011 nr 6, s.355-366 sum.