Show simple item record

dc.contributor.authorDepta, Adam
dc.contributor.authorKierner, Grzegorz
dc.contributor.authorJarczyński, Jacek
dc.contributor.authorLachiewicz, Stefan
dc.contributor.authorMatejun, Marek
dc.contributor.authorStaniec, Iwona
dc.contributor.authorStanisławski, Robert
dc.contributor.editorStaniec, Iwona
dc.date.accessioned2020-06-16T11:37:22Z
dc.date.available2020-06-16T11:37:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationDepta A., Kierner G., Jarczyński J., Lachiewicz S., Matejun M., Staniec I., Stanisławski R., Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, ISBN 978-83-7283-377-8.
dc.identifier.isbn978-83-7283-377-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/2944
dc.descriptionRed. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.descriptionRed. serii : Wodziński, Piotr
dc.description.abstractPraca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne aspekty z punktu widzenia kształtowania programów studiów, doboru atrakcyjnych form kształcenia, jak i kierunków nauczania. Przedstawione w pracy badania jakości i satysfakcji nauczania odbywają się w oparciu o innowacyjne podejście uwzględniające analizę pożądanej i realnie zdobywanej macierzy kompetencji. Pierwsze pięć rozdziałów pracy przedstawia metodologię i mnogość doświadczeń praktycznych leżących u podstaw jakości kształcenia. S4 one pewnego rodzaju przewodnikiem dla osób zajmujących się jakością kształcenia menedżerów na uczelniach wyższych. Kolejne trzy rozdziały to zwrócenie uwagi na przyszłość kształcenia menedżerów ze szczególnym naciskiem na ustawiczne kształcenie, zapotrzebowanie przedsiębiorców oraz na fakt promowania przedsiębiorczości akademickiej w postaci działalności typu spin-off i spin-out. Prezentowana pozycja jest wycinkowym przedstawieniem koniecznych zmian, jakie dokonują się na polskich uczelniach wyższych, aby w dobie zagrożenia niżem demograficznym wygrać konkurencję na rynku edukacyjnym.pl_PL
dc.description.abstractThe study presents the activity of managers and employees of the Faculty of Organization and Management of Technical University of Lodz for the education quality of future and current managers. Special attention was paid to the important aspects in terms of curricula development, selection of attractive forms of teaching, as well as courses. Studies of quality and satisfaction of education presented in this monograph are based on an innovative approach due to the analysis of the desired and actually acquired competence matrix. The first five chapters of the work present the methodology and the multitude of practical experience in the field of quality of education. They are kind of guide for persons dealing with quality of managers' education at uni versities. The next three chapters focus on the future education of managers associated with particular emphasis on lifelong learning, needs of entrepreneurs and the fact of promotion of academic entrepreneurship in the form of spin-offs and spin-outs. The study is a partial review of the necessary changes to make at the Polish universities, in order to win the competition on the educational market in terms of demographic threat.en_EN
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana z budżetu Urzędu miasta Lodzi w ramach programu „ Współpraca z wyższymi uczelniami"pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectkształcenie menedżerówpl_PL
dc.subjectszefowie przedsiębiorstw - kształcenie - Polska - 1990pl_PL
dc.subjectjakość kształceniapl_PL
dc.subjecttraining managersen_EN
dc.subjectheads of enterprises - education - Poland - 1990en_EN
dc.subjectquality of educationen_EN
dc.titleKształcenie menedżerów na uczelni technicznejpl_PL
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerMarczak, Michał
dc.contributor.reviewerŁobos, Krzysztof


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record