Recent Submissions

 • Skurcz i pełzanie betonów samozagęszczalnych 

  Czkwianianc, Artem; Pawlica, Jerzy; Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2004)
  Ogółem zbadano 12 betonów samozagęszczalnych o różnych składach w czterech klasach wytrzymałości. Składy betonów różniły się przede wszystkim proporcją między ilością cementu i dodatku. Do wykonania betonów zastosowano cement ...
 • Doświadczalne badania monolitycznych ram żelbetowych - strefa skrajnego węzła 

  Bodzak, Przemysław; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
  Badania objęły 12 ram żelbetowych w kształcie litery H o wymiarach osiowych 3.0x3.0m. Rygiel ram był obciążony dwiema siłami skupionymi, zaś górne gałęzie słupów siłami osiowymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: - ...
 • Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu 

  Kosińska, Anna; Nowakowski, Andrzej B. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne żelbetowych belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (8 belek) oraz z betonu zwykłego (2 belki). Pięć spośród nich poddanych było czystemu skręcaniu (seria I), ...
 • Badania sprężonych elementów betonowych zespolonych z profilem stalowym 

  Czkwianianc, Artem; Bodzak, Przemysław; Pawlica, Jerzy; Habiera, Elżbieta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2009)
  Badanie dotyczyło problemu współpracy w zginanym elemencie prefabrykowanym betonu sprężonego z profilem stalowym, a następnie zespolenia tak ukształtowanego elementu z nadbetonem. Zastosowanie tego rodzaju elementów ...
 • Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami 

  Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
  Zbadano 8 jednoprzęsłowych tarcz z dwustronnymi wspornikami. Wszystkie tarcze miały stałą wysokość H = 1,0 m; rozpiętość przęsła 1 = 1,00 m oraz grubość t = 0,08 m. Elementy podzielone były na dwie serie: seria pierwsza ...
 • Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych 

  Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące deformacji naroży żelbetowych ram portalowych. W badaniach zastosowano beton o wytrzymałości kostkowej około 25 MPa i stal żebrowaną 34GS. Parametrami zmiennymi ...
 • Nośność na przebicie w aspekcie proporcji boków słupa 

  Urban, Tadeusz (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1994)
  Praca zawiera wyniki badań na przebicie 13 modeli złączy płytowo-słupowych. Przedmiotem badań było ustalenie wpływu proporcji boków słupa prostokątnego na pracę złącza, a zwłaszcza na jego nośność. Eksperyment został ...
 • Przenoszenie sił ścinających przez zbrojenie osiowo rozciągane w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych Badania doświadczalne 

  Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Przenoszenie sił ścinających w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych, przy odpowiednio szerokiej rysie, związane jest z efektem klockującym zbrojenia. Głównym celem badań było ustalenie zależności siły klockującej ...
 • The Heritage of the Textile Industry 

  Oevermann, Heike; Walczak, Bartosz M.; Watson, Mark (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2022)
  The textile industry is a global phenomenon. It was the impetus for industrialisation, the growth of cities, the creation of company towns and world-wide trading routes in staple goods: silk, wool, linen, cotton, jute and ...
 • Doświadczalne badania żelbetowych elementów prętowych z betonu wysokiej wytrzymałości 

  Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1999)
  Badania objęły 8 wolnopodpartych belek, 10 słupów obciążonych ze stałym początkowym mimośrodem i 6 ram portalowych. Wszystkie elementy wykonano z betonu o wytrzymałości fc.cube=85 - 11 0MPa. Belki były obciążane dwiema ...
 • Doświadczalne badania żelbetowych słupów ukośnie mimośrodkowo ściskanych 

  Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Przedstawiono wyniki badań 18 żelbetowych słupów (1=3000mm, przekrój poprzeczny 140x250mm), obciążonych ukośnie mimośrodowo. Przyjęto dwa stopnie zbrojenia podłużnego (p = p' = 0.0088 i O.O 179), dwa mimośrody siły ...
 • Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych 

  Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment ...
 • Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych 

  Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • ...
 • Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych 

  Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
  Praca zawiera wyniki badań modelu będącego fragmentem konstrukcji płytowo-słupowej . Model wykonany w skali 1:2.5 badany był pod obciążeniem doraźnym (22 schematy obciążenia o dwóch wielkościach), obciążeniem długotrwałym ...
 • Budynki Biurowe. Ewolucja i typologia 

  Grzelakowski, Tomasz; Górko, Marcin; Białkowski, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Niniejsza monografia ma na celu naszkicowanie procesów kształtujących pracę o charakterze biurowym oraz wpływ rozwoju tego rodzaju pracy na typ budynków, w których się ona odbywa. Ze względu na przyjęte założenia ...
 • Dynamika emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej z wykorzystaniem sensorów on-line 

  Bandzierz, Dawid (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
  [...] Celem monografii jest analiza możliwości wykorzystania sond pomiarowych on-line do pomiaru stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń oraz określenia ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiornika przez ...
 • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez ścieki opadowe 

  Zawilski, Marek (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2003)
 • Analiza zmian imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół dużego obiektu energetycznego 

  Cichowicz, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
  Książka składa się z 12 rozdziałów, w których omówiono studium przypadku dotyczącego analiz zmian wielkości imisji w funkcji parametrów meteorologicznych wokół wybranego dużego obiektu energetycznego jakim są ...
 • Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914. Geneza - Rozwój - Typologia 

  Walczak, Bartosz M. (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
  The aim of this research has been to present selected issues related to the development of industrial complexes integrated with workers housing in European textile industry over the period 1771-1914. The initial dlate ...
 • Modelowanie przepływu materiału sypkiego metodą punktów materialnych 

  Więckowski, Zdzisław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2012)
  Modelowanie komputerowe procesu przepływu materiału sypkiego ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ pozwala wyznaczyć profil i prędkość przepływu oraz oddziaływania materiału na ściany zbiornika znacznie mniejszym kosztem ...

View more