Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Skrypt przeznaczony jest dla studentów uczących się chemii na pierwszych latach studiów stacjonarnych i zaocznych. Stanowi on materiały pomocnicze do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej. Składa się on z dwóch części. Pierwsza część, zawierająca rozdziały 1-7, obejmuje: podstawowe definicje i prawa chemiczne, obliczenia stechiometryczne i reakcje utleniania-redukcji. Druga część obejmuje elementy kinetyki i równowagę reakcji chemicznych, procesy zachodzące w roztworach wodnych m.in. równowagi kwasowo-zasadowe, równowagi w układzie ciało stałe-roztwór nasycony. Niniejszy podręcznik zawiera przykłady obliczeń, zadania rachunkowe, o zróżnicowanym poziomie trudności oraz odpowiedzi. Każdy rozdział poprzedzony jest krótkim wstępem teoretycznym, który może służyć do pogłębiania i utrwalania pojęć i zagadnień omawianych w danym rozdziale. Ponadto, załączono tabele, zawierające wybrane dane fizykochemiczne (wartości liczbowe mas atomowych podano z dokładnością czterech liczb znaczących) oraz wyselekcjonowane odnośniki literaturowe, obejmujące zagadnienia teoretyczne związane tematycznie z problematyką obliczeń rachunkowych. Ćwiczenia rachunkowe są bardzo ważną i nieodzowną formą nauczania chemii w szkołach wyższych ponieważ przyczyniają się do utrwalenia i pogłębienia wiedzy chemicznej niezbędnej do zrozumienia procesów chemicznych w przemyśle, laboratoriach chemicznych i otaczającym świecie. Umiejętność rzetelnej oceny przemian chemicznych, ich weryfikacja oraz zdolność do wiarygodnych porównań ilościowych są nieodzownymi atrybutami wykształconego chemika. Podstawowy charakter, przystępna forma opracowania przykładów i zadań oraz pewne zróżnicowanie trudności winno umożliwić korzystanie studentom nie tylko wydziałów chemicznych ale również takich, w których chemia spełnia rolę służebną lub uzupełniającą. W skrypcie użyto jednostek miar SI (z fran. Systeme Internationale ), jedynie sporadycznie zastosowano inne powszechnie stosowane jednostki, np. temperatura w °C czy ciśnienie w atm. Słownictwo chemiczne jest opracowane wg reguł zalecanych przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC (z ang. International Union of Pure and Applied Chemistry) chociaż nie oznacza to zarazem rezygnacji z tradycyjnych i powszechnie stosowanych nazw polskich. Całkowicie zrezygnowano z używania takich pojęć jak gramorównoważnik czy stężenie normalne roztworu na rzecz mola i stężenia molowego. Nie pomijając całkowicie pojęcia wartościowości pierwiastka to jednak wiodącą rolę przypisano pojęciom bardziej ogólnym jak stopień utlenienia i elektroujemność pierwiastka. Myślą przewodnią napisania skryptu było ułatwienie studentom zaznajomienia się z problematyką chemiczną, kojarzenie zjawisk i faktów, jak również wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytych wiadomości w praktyce i technice obliczeniowej. Poza tym mamy nadzieję, że skrypt ułatwi początkującym studentom opanowanie techniki studiowania, usprawni tok zajęć rachunkowych i laboratoryjnych oraz przyczyni się do zwiększenia wydajności procesu nauczania. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne i wnioski, które postaramy się uwzględnić w następnych wydaniach skryptu.

Opis

Autorzy: Wojciech Jóźwiak - rozdział 1 Elżbieta Szubiakiewicz - rozdział 2 Tomasz Maniecki - rozdział 3 Izabela Witońska - rozdział 4 Jacek Góralski - rozdział 5 Danuta Gebauer - rozdział 6 Izabela Witońska - rozdział 7
Skrypty dla Szkół Wyższych - Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe

chemia fizyczna i teoretyczna - zadania i ćwiczenia, chemia nieorganiczna - zadania i ćwiczenia, prawa gazowe, obliczenia stechiometryczne, reakcja utleniania, reakcja redukcji, physical and theoretical chemistry - tasks and exercises, inorganic chemistry - tasks and exercises, gas law, stoichiometric calculations, oxidation reaction, reduction reaction

Cytowanie

Jóźwiak Wojciech K. (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej i nieorganicznej : praca zbiorowa. Cz. 1., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, ISBN 978-83-7283-247-4.