Szanse, zagrożenia i bariery technologii CCS

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Przedmiot artykułu dotyczy najbardziej perspektywicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgla i gazu), za jaką uważana jest technologia wychwytywania i magazynowania CO2, powszechnie określana jako CCS. Jego celem jest uporządkowanie podstawowej wiedzy o szansach, ale i zagrożeniach i ryzykach związanych ze stosowaniem tej technologii. Punktem wyjścia jest zaprezentowanie technologii CCS w szerszym kontekście szybko rozwijającej się dyskusji wokół niskoemisyjnej elektroenergetyki i znaczenia tej technologii dla modernizacji polskiej elektroenergetyki. W dalszej części wskazano na czynniki, które przemawiają za jej stosowaniem. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest omówieniu podstawowych problemów, na jakie natrafiać będzie jej wprowadzenie do praktyki. Dotyczą one zarówno technicznych, jak i społecznych (przyzwolenie na jej stosowanie) i ekonomicznych aspektów tej technologii. Niewątpliwie ze względu na trwające od lat procesy liberalizacji elektroenergetyki ten ostatni aspekt zyskiwać będzie na znaczeniu zarówno w odniesieniu do fazy projektów demonstracyjnych, jak i fazy, kiedy technologia ta stanie się standardową praktyką.
The subject of this paper refers to CCS (Carbon Capture and Storage) that is considered to be the most promising technology of producing electricity in fossil-fuelled power plants. Its goal is to review basic knowledge on opportunities, threats and challenges that face deployment of this technology in the power sector. The starting point is a presentation of the CCS technology in a broader context of developing discussion on low carbon power sector and role of this technology in modernization of domestic power sector. The paper then sets out the factors that justify its deployment. The substantial part of the paper focuses on the basic problems that may hinders deployment of CCS. These are technical, social (acceptability) and economic aspects of CCS. Undoubtedly, due to long-lasting process of power sector liberalization growing importance will be attached to the latter aspect of its CCS deployment both in the phase of demonstration projects and the mature stage.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2009 z.45 s.97-110 sum.