Badania aerodynamiczne wywietrzaka typu "F"

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki z badań wywietrzaka nowego typu. Jest to kontynuacja poprzednich badań prowadzonych w Katedrze Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej Politechniki Łódzkiej. Opisano metodykę i zakres przeprowadzonych badań aerodynamicznych wywietrzaków, zakresy kątów napływu strugi powietrza na badany wywietrzak w płaszczyźnie pionowej i płaszczyźnie poziomej oraz zakresy prędkości strugi powietrza działającej w obrębie badanego wywietrzaka. Ponadto przedstawiono schemat stanowiska badawczego wraz z jego oprzyrządowaniem. Wyniki z badań zamieszczono w formie wykresów wraz z ilustracjami napływu strugi powietrza na badany wywietrzak. Całość opracowania podsumowano wnioskami.
The article presents the results of reaserch on chosen new types of chimney caps. This is continuations of previous researches conducting at Heating Technique and Ventilation Catedry of Technical University of Lodz. The methodology and scope of research for aerodynamic chimney cap. Angle band of air jet gust for researched chimney cap in vertical and horizontal plane and scope of air jet velocity working in researched chimney area. Additionaly diagram of the bench including equipment. The results of the research are presented in graphic form including instructions on every diagram of air jet gust with right angles for researched chimney cap. Full elaboration is finished with conclusion.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2011 z.63 s.167-177 sum.