Przedsiębiorczość technologiczna a ryzyko współpracy.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Obecnie o przedsiębiorczości technologicznej, czy akademickiej, mówi się wiele, ale bardzo mało jest opracowań dotyczących szans i zagrożeń dla postrzegania współpracy realizowanej w jej ramach. Celem prezentowanej pracy jest pokazanie ryzyka jakie za sobą niesie współpraca z interesariuszami firm realizujących przedsiębiorczość technologiczną. W badaniach poprzez wykorzystanie analizy czynnikowej dokonano kwalifikacji grup interesariuszy kształtujących w opinii decydentów identyczne lub porównywalne ryzyko współpracy.
Today, technological or academic entrepreneurship says a lot, but there are very few studies on the opportunities and risks for cooperation within these the framework. The aim of this paper is to show that the risks it carries cooperation with stakeholders of companies implementing technological entrepreneurship. In studies through the use of factor analysis has been qualified to groups of stakeholders in shaping opinion makers identical or comparable risks cooperation.

Opis

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość technologiczna, przedsiębiorczość akademicka, grupy interesariuszy, ryzyko współpracy, technological entrepreneurship, academic entrepreneurship, groups of stakeholders, risk of cooperation

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2014 z.57 s.105-117, sum.