Inżynieria środowiska w Politechnice Łódzkiej w różnych formach organizacyjnych

Brak miniatury

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule zaprezentowano działalność kierunku inżynieria środowiska, funkcjonującego w ramach Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w Politechnice Łódzkiej, z okazji 55. rocznicy powstania Wydziału i 40. rocznicy kierunku. Przedstawiono formy organizacyjne kierunku, poczynając od bloku pojedynczych zajęć z zakresu wodociągów i kanalizacji, do zajęć z zakresu obejmującego poszczególne działy, środowiskowe, takie jak wodę, ścieki, odpady, monitoring środowiska itp. Wraz z rozwojem dydaktyki, kierunek inżynieria środowiska prowadzi coraz szerszą działalność naukową i badawczą w obszarach związanych Z projektowaniem, opracowywaniem metod odnowy, optymalizacją systemów sieciowych i oczyszczalni ścieków, Działalność naukowo-badawcza ściśle wiąże się z rozwojem kadry naukowej i dydaktycznej, co zostało zaprezentowane szczegółowo w artykule. W podsumowaniu przedstawiono propozycje dalszego rozwoju inżynierii środowiska w aspekcie prowadzonych badań naukowych, jak i planów dydaktycznych Wydziału.
The article describes the activities of the department of environmental engineering, at the Faculty of Engineering, Architecture and Environmental Engineering at the Technical University of Lodz, on the occasion of the 55th anniversary of the Faculty and 40th anniversary of the Department. It presents the organizational forms of the department, starting from a block of single classes in the field of water supply and sewerage to the classes arranged by topic, such as water, sewage, waste, environmental monitoring, etc. With the development of didactics, the department of "environmental engineering" has conducted more and more scientific and research activities in the areas of designing and developing methods of recovery, optimization of network systems and sewage treatment plants. Research activity is closely associated with the development of research and teaching staff, which was presented in detail in the article. The summary sets out proposals for further development of "environmental engineering" in terms of research and teaching plans for the Department.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2011 z.63 s.59-66 sum.