Analiza opływu profilu turbiny wiatrowej przy małych liczbach Reynoldsa.

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn Przepływowych
Lodz University of Technology. Institute of Turbomachinery.

Abstrakt

Celem pracy było wykonanie obliczeń dla opływu profilu aerodynamicznego NACA0018 stosowanego w turbinach wiatrowych małej mocy o pionowej osi obrotu. Do numerycznego modelowania przepływu został wykorzystany program ANSYS CFX. Wyniki obliczeń porównano z badaniami eksperymentalnymi dla określenia dokładności oraz przydatności przyjętej metody do modelowania zjawisk aerodynamicznych w zakresie małych liczb Reynoldsa. Rezultaty pracy mają określić przydatności programu ANSYS CFX do wyznaczenia pola przepływu wokół profilu i określenia jego charakterystyk dla pracy turbiny.
The purpose of this study was to calculate of flow an aerofoil NACA0018 which is used in low-power wind turbines with a vertical axis of rotation. ANSYS CFX software was used for the numerical modeling of the flow. The results of calculations were compared with experimental studies to determine the accuracy and usefulness of the method for modeling aerodynamic phenomena. Results of the work may to be used for definition of the suitability of ANSYS CFX to determine the flow field around the airfoil and identify its performance characteristics for wind turbine.

Opis

Słowa kluczowe

NACA0018, ANSYS, aerodynamika, turbina wiatrowa, turbina Darrieusa, aerodynamics, wind turbine, VAWT

Cytowanie

Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery nr 144, 2013, str. 55-64