Rola CSR w działalności firmy The Coca Cola Company

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Z biegiem lat powstaje coraz więcej koncepcji wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Coraz częściej wdrażaną koncepcją w obszarze działań strategicznych firm jest Corporate Social Responsibility, czyli CSR. Organizacje działające na rynku zaczynają zwracać uwagę nie tylko na zysk, ale także na potrzeby społeczne. Celem artykułu jest omówienie koncepcji CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywa ona w działalności dużych przedsiębiorstw na rynku. W opracowaniu zaprezentowano Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, jej istotę, wady, zalety oraz korzyści, jakie przynosi. Na przykładzie przedsiębiorstwa The Coca Cola Company omówiono projekty, jakie organizacja realizowała na przestrzeni ostatnich lat. Opisano takie akcje, jak Odpowiedzialny Marketing, Plant Bottle, EkoCenter, Eko- Cycle oraz Fundusz Kropli Beskidu.
Over the years, more and more concepts are created to support companies in their daily activities. The Corporate Social Responsibility (CSR) is an increasingly implemented concept in the field of strategic activities of companies. Organizations operating on the market are beginning to pay attention not only to profit, but also to social needs. The aim of the article is to discuss the concept of CSR, or Corporate Social Responsibility, and to pay attention to the role it plays in the activities of large enterprises on the market. The study presents Corporate Social Responsibility, its essence, advantages, disadvantages and benefits. The example of The Coca Cola Company presents the projects that the organization has carried out over the past years. Actions such as Responsible Marketing, Plant Bottle, EkoCenter, EkoCycle and Kropla Beskidu Fund have been described.

Opis

Słowa kluczowe

Corporate Social Responsibility (CSR), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, odpowiedzialny marketing, działalność strategiczna, responsible marketing, strategic activity

Cytowanie

Klimkiewicz, K., & Szymański, G. (2018). Rola CSR w działalności firmy the Coca Cola Company. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 71(1222), 59-68. https://doi.org/10.34658/oiz.2018.71.59-68