2018, Tom 71 Nr 1222

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 9 z 9
 • Pozycja
  Kryzys gospodarczy jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Kopeć, Agata
  Każdy kryzys gospodarczy dotykający gospodarki światowej niesie za sobą ogromne konsekwencje ekonomiczne i finansowe, które są szeroko analizowane i omawiane w licznych opracowaniach naukowych, programach telewizyjnych oraz mediach internetowych. Jednak nie można zapominać, że każdemu kryzysowi gospodarczemu towarzyszy kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i publicznych, który potęguje rozmiary ekonomicznej i finansowej zapaści, ale przede wszystkim znacznie utrudnia powrót do właściwej kondycji gospodarczej. Zaufanie, jako podstawowy element kapitału społecznego, ma wpływ na wzrost gospodarczy, efektywność rynku, stabilność i rozwój. Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia wzajemnego powiązania kryzysu gospodarczego oraz kryzysu zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych.
 • Pozycja
  Rola socjobiologii i psychologii ewolucyjnej w wyjaśnianiu podobieństw i różnic w zachowaniach ludzi i zwierząt.
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Antczak, Anna
  Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę łączenia nauk społecznych z innymi dziedzinami naukowymi, takimi jak socjobiologia oraz psychologia ewolucyjna. To właśnie poprzez nie, naukowcy starają się wyjaśnić podobieństwa i różnice w zachowaniach ludzi i zwierząt. Im lepiej bowiem człowiek zrozumie, jakim jest zwierzęciem, tym skuteczniej będzie mógł dążyć do obranego przez siebie kierunku.
 • Pozycja
  Marketing baz danych jako żródło konkurencyjnej przewagi i narzędzie dyskursywnego tworzenia klienta jako obszaru wiedzy
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Grajeta, Paulina
  Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz cyfrowych przepływów danych, które umożliwiają te technologie,coraz więcej podmiotów gospodarczych poszukuje sposobów na zwiększenie swoich zysków, zwracając się w tym celu ku bazom danych. Ten zwrot nie pozostał bez echa dla marketingu, doprowadzając do powstania marketingu bazodanowego. Celem tego artykułu jest poddanie analizie marketingu baz danych, przy założeniu, że poza nowym podejściem biznesowym, jest on sposobem tworzenia klientów jako obszarów wiedzy, w oparciu o którą podejmowane są próby regulowania rzeczywistości. Odbywa się to przede wszystkim dzięki wykorzystaniu technik consumer surveillance i data mining, algorytmów przewidujących, a także cyfrowych profili klientów. W tym kontekście zapewnienia o komforcie i satysfakcji, jakie użytkownikom ICT zapewnić ma gromadzenie ich danych do celów marketingowych, okazują się praktykami dyskursywnymi służącymi administrowaniu konsumpcją. Dowodem tego jest chociażby sprzeciw zgłaszany przez znajdujące się w pozycji strukturalnej podległości jednostki wobec sprawowanego nad nimi nadzoru. Protest ten przedstawiony zostanie na przykładzie aplikacji AdNauseam.
 • Pozycja
  Kapitał intelektualny w organizacjach i jego wykorzystanie do rozwoju innowacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Pasek, Anna
  Celem pracy jest zaprezentowanie kapitału intelektualnego i jego potencjału, który przyczynia się do rozwoju innowacji w organizacji. W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia z zakresu relacji między kapitałem intelektualnym, wiedzą oraz innowacją.
 • Pozycja
  Zarządzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym – studium przypadku
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Rysińska-Wojtasik, Dominika
  W artykule podjęto problematykę zarządzania ryzykiem systemów produkcyjnych przez analizę i ocenę ryzyka. Przedstawiono literaturowe podejście do procesu zarządzania ryzykiem. Omówiono wykorzystanie zintegrowanej metodyki analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych. Opisano istotę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk z grupy 4M, ich identyfikacji, oceny oraz sposobu postępowania z nimi. W artykule zaprezentowano wyniki badania identyfikującego czynniki zakłócające wydajność procesu produkcyjnego oraz dokonano oceny poziomu ryzyka i wskazano działania doskonalące analizowany proces.
 • Pozycja
  Działalność agentów ubezpieczeniowych w wybranych teoriach motywacji
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Luterek, Aleksandra
  Motywacja do wykonywania pracy jest przedmiotem ciągłych badań od ponad siedemdziesięciu lat. Badacze wciąż spierają się w zakresie najważniejszych determinant podejmowania pracy zarobkowej i dokładnie analizują wpływ każdego czynnika, który może skłonić do aktywności zawodowej. Istotą rozważań jest kierunek oraz kolejność działań rozwoju człowieka, elementy wpływające na spełnienie oczekiwań, zadowolenie i satysfakcję. W zakresie nauk społecznych powstało wiele teorii, które starają się systematyzować kolejne osiągnięcia badaczy. Poniższe opracowanie opiera się na wybranych trzech najwcześniej powstałych teoriach: podstawowej teorii hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, teorii potrzeb ERG Claytona Alderfera oraz dwuczynnikowej teorii motywacji Fredericka Herzberga. Celem głównym artykułu jest analiza wymienionych powyżej teorii w odniesieniu do zawodu agentów ubezpieczeniowych. W tekście znajdują się krótkie charakterystyki wybranych teorii motywacji, analiza ich założeń w odniesieniu do profesji posiadającej odmienne od przeciętnego pracownika organizacji cechy.
 • Pozycja
  Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Liszkowska, Wiktoria
  Artykuł przedstawia rys historyczny procesu wdrażania szkoleń z zakresu zarządzania zasobami załogi, istotę i cele programu oraz wpływ CRM na jakość świadczonych usług przez linie lotnicze. Omawia także najpopularniejszą teorię bezpieczeństwa lotu, „Model Sera Szwajcarskiego”. Ponadto zwraca również uwagę na problemy wynikające z niewłaściwej komunikacji między członkami załogi samolotu oraz ich potencjalny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Artykuł przedstawia także generacje szkoleń w kontekście ewolucji CRM oraz zakres tematyczny modułów szkoleniowych obowiązujących w Unii Europejskiej.
 • Pozycja
  Wpływ celów zarządczych na zarządzanie spółkami komunalnymi
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Klimek, Dariusz
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wprowadziła zależność wynagrodzenia zmiennego członka zarządu spółki komunalnej od stopnia realizacji obligatoryjnie wyznaczanych przez organ właścicielski celów zarządczych. Celem artykułu jest, oprócz wskazania błędów i niedociągnięć jakie ustawodawca popełnił w treści ustawy, analiza potencjalnego wpływu celów na efektywność zarządzania spółkami komunalnymi w Polsce. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy jest krytyczny, bowiem o ile wprowadzanie tego typu zmian można uznać za właściwe dla zwiększania efektywności zarządzania, to przepisy prawa, które znalazły się w tej ustawie nie tylko nie likwidują istniejących problemów zarządzania spółkami komunalnymi, ale powodują pojawienie się nowych trudności i dylematów w zarządzaniu.
 • Pozycja
  Rola CSR w działalności firmy The Coca Cola Company
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018) Klimkiewicz, Karolina; Szymański, Grzegorz
  Z biegiem lat powstaje coraz więcej koncepcji wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. Coraz częściej wdrażaną koncepcją w obszarze działań strategicznych firm jest Corporate Social Responsibility, czyli CSR. Organizacje działające na rynku zaczynają zwracać uwagę nie tylko na zysk, ale także na potrzeby społeczne. Celem artykułu jest omówienie koncepcji CSR, czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywa ona w działalności dużych przedsiębiorstw na rynku. W opracowaniu zaprezentowano Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, jej istotę, wady, zalety oraz korzyści, jakie przynosi. Na przykładzie przedsiębiorstwa The Coca Cola Company omówiono projekty, jakie organizacja realizowała na przestrzeni ostatnich lat. Opisano takie akcje, jak Odpowiedzialny Marketing, Plant Bottle, EkoCenter, Eko- Cycle oraz Fundusz Kropli Beskidu.