Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi

Abstrakt

[...] Jeżeli przyczyny zmian klimatu nie są dostatecznie rozpoznane (a tak właśnie jest; teza o znaczącej roli impulsu antropogenicznego nie została wiarygodnie udowodniona) to w prognozowaniu warunków klimatu i bioklimatu ważną rolę odgrywają metody probabilistyczne. Podstawą modelu predykcji mogą bowiem być wyniki analiz szeregów czasowych wartości parametrów meteorologicznych. Analizy te umożliwiają szczegółowe i obiektywne rozpoznanie skali, kierunków i tempa zmian klimatu. W niniejszej monografii zaprezentowano wyniki tego typu badań. W pracy przedstawiono wyniki analizy zmian klimatu i bioklimatu Łodzi w latach 1951-2000. Ze względu na centralne położenie i wielkość miasta można przyjąć, że Łódź jest reprezentatywnym przedstawicielem dużych miast Polski.

Opis

Niniejsza monografia jest wynikiem badań prowadzonych w ramach Projektu PB2 - KBN 086/P04/2003 w latach 2004-2006. Tytuł Projektu: ,,Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne w Polsce na tle globalnych i regionalnych trendów klimatycznych". Temat „ Ekstremalne wydarzenia meteorologiczne, biometeorologiczne i aerosanitarne w dużych miastach na przykładzie Łodzi" wykonano jako część Zadania nr 6: ,, Określenie wpływu zjawisk ekstremalnych na środowisko oraz warunki życia człowieka" Wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Słowa kluczowe

bioklimatologia - Polska - Łódź, zmiany klimatyczne - Polska - Łódź, mikroklimat miejski - studium przypadku, warunki biotermiczne, opady atmosferyczne - Łódź, bioclimatology - Poland - Łódź, climate change - Poland - Łódź, urban microclimate - case study, biothermal conditions, atmospheric precipitation - Łódź

Cytowanie

Skrzypski J., Papiernik Ż., Zmiany bioklimatu miast : (na przykładzie Łodzi)., Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Łódź 2006, ISBN 83-86492-39-2.