Przyczynek do zaleceń krajowych Eurokodu 2 w zakresie nośności na przebicie

Brak miniatury

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule przedstawiono propozycję zmiany przepisu zawartego we wzorze (6.53) EN 1992-1-1:2004+AC:2008, ograniczającego nośność na przebicie stropów ze zbrojeniem poprzecznym w strefach podporowych. Uszczegółowienie tej regulacji przewiduje Eurokod 2 poprzez odpowiednie zapisy w Załącznikach krajowych. Wartość VRd,max= 0,5vfcd podaną w wersji oryginalnej normy należy jedynie traktować jako zalecenie. Wyniki badań eksperymentalnych i dotychczasowe regulacje normowe wielu norm krajowych wskazują na konieczność zaostrzenia tego przepisu. Zaproponowano dodatkowe ograniczenie vRd,max = 0,36vfcd i VRd,s ≤ 1, 75VRd,c.
The paper propose change in formula given by equation (6.53) of EN 1992-1-1, with limits punching load carrying capacity of slabs, with shear reinforcement in support zones. More particulars are given in EC2 by adequate national provisions.Value of vRd,max = 0,5vfcd given in original standard may be regarded as inexact (sometimes dangerous) recommendation. Experimental results and up to date standard codes indicate for necessity to sharpen this provision. Additional limit of VRd,max= 0,5vfcd i VRd,s ≤ 1,75VRd,c was proposed.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo., 2009 z.60 s.55-63 sum.