Rzeczywista i postulowana rola na rynku polskich nabywców końcowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Abstrakt

Article’s goal: the main research goal of this article was identification and analysis of the real market role played by Polish final buyers and their expectations in this regard. Research approach: to achieve the main goal, the author used the analysis of findings of primary surveys conducted by the questionnaire method. Basic research findings: based on the findings of primary surveys, the author drew the conclusion of very limited real market role of respondents treated by offerers like tolerated customers or in a worse way. At the same time, respondents’ expectations related to their market role were bigger. The visible marketing gap exists which makes it impossible to build the marketing partnership between final buyers and offerers. Practical implications: results of the analysis of the real market role of customers and their expectations in this scope should direct offerers’ marketing activities what is the key factor of implementation of the assumptions of the holistic marketing orientation. Social implications: the knowledge about the existing mentioned gap makes it possible for offerers to manage efficiently and effectively the relations with final buyers as well as to shape properly and use their marketing potential in the favourable way for both sides.
Cel artykułu: głównym celem badawczym w artykule była identyfikacja i analiza rzeczywistej roli rynkowej odgrywanej przez polskich nabywców końcowych oraz ich oczekiwań w tym zakresie.Podejście badawcze: aby osiągnąć główny cel, autorka zastosowała analizę wyników badań pierwotnych przeprowadzonych metodą ankietową. Podstawowe wyniki badań: na podstawie wyników badań pierwotnych autorka wyciągnęła wnioski co do nader ograniczonej rzeczywistej roli rynkowej respondentów traktowanych przez oferentów jako klientów ledwie tolerowanych albo w sposób jeszcze gorszy. Równocześnie oczekiwania respondentów dotyczące ich roli na rynku były większe. Istnieje zauważalna luka marketingowa, która uniemożliwia budowanie partnerstwa marketingowego między nabywcami końcowymi a oferentami. Implikacje praktyczne: wyniki analizy rzeczywistej roli rynkowej klientów i ich oczekiwań w tym względzie powinny ukierunkować działania marketingowego oferentów, co jest kluczowym czynnikiem realizacji założeń holistycznej orientacji marketingowej. Implikacje społeczne: wiedza na temat istniejącej wspomnianej luki umożliwia oferentom efektywnie i efektownie zarządzać relacjami z nabywcami końcowymi, jak również właściwie kształtować i stosować ich potencjał marketingowy w sposób korzystny dla obu stron.

Opis

Słowa kluczowe

final buyer, marketing, market role, marketing partnership, prosumer, nabywca końcowy, marketing, rola rynkowa, partnerstwo marketingowe, prosument

Cytowanie

Handel Wewnętrzny, nr 3 (350), s.189-201