A DFT study of reorganization energy of some chosen carbazole derivatives

Ładowanie...
Miniatura

Data

2020

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Strong efforts toward finding an organic semiconductor with a molecule characterized by a low charge transfer energy applying quantum-chemical calculations are undertaken. Density Functional Theory (DFT) calculations made for carbazole (Cz) and three isomers of benzocarbazole, benzo (a) carbazole (BaCz), benzo (b) carbazole (BbCz) and benzo (c) carbazole (BcCz) proves the possibility of lacking the growth of reorganization energy despite the molecule dimentions enlargement. Benzo(b)carbazole molecules with high longitudinal dimension of the rigid skeleton d = 9,05 Å posses the low value of reorganization energy for both hole and electron transport of 0,18 eV and 0,11 eV, respectively. We suggest that the reduction of reorganization energy may be related to the diminishing of intramolecular hydrogen interactions.
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń kwantowo-mechanicznych mających na celu poszukiwanie cząsteczki organicznego półprzewodnika charakteryzującego się niską energią transferu ładunku. Obliczenia z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości (DFT) zostały wykonane dla karbazolu (Cz) i trzech izomerów benzokarbazolu, benzo(a)karbazolu (BaCz) , benzo(b)karbazolu (BbCz) i benzo(c)karbazolu (BcCz) dowodzą , że można uniknąć wzrostu energii reorganizacji cząsteczki tak dla przewodnictwa dziurowego jak i dla przewodnictwa elektronowego pomimo zwiększenia rozmiarów przestrzennych szkieletu aromatycznego cząsteczki. Cząsteczki benzo(b)karbazolu o największym rozmiarze podłużnym szkieletu d = 9,05 Å charakteryzują się najniższą energią reorganizacji dla przewodnictwa dziur λh = 0,18 eV oraz najniższą wśród izomerów benzokarbazolu energią reorganizacji dla przewodnictwa elektronowego λe = 0,11 eV. Analiza odległości pomiędzy wybranymi charakterystycznymi atomami wodoru pozwala przypuszczać, że zmniejszenie energii reorganizacji obserwowane dla benzo(b)- karbazolu jest związane ze zmniejszaniem wewnątrzcząsteczkowych oddziaływań pomiędzy sąsiadującymi atomami wodoru.

Opis

Słowa kluczowe

reorganization energy, DFT calculations, benzocarbazoles, Marcus-Hush theory of electron transport, energia reorganizacji, obliczenia DFT, benzokarbazole, teoria transportu elektronów Marcusa-Hush'a

Cytowanie

Kania S., Kościelniak-Mucha B., Kuliński J., Słoma P., Wojciechowski K., A DFT study of reorganization energy of some chosen carbazole deriva. W: Scientific Bulletin of the Lodz University of Technology Physics No. 1229, Vol. 41, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 33-42, ISSN 1505-1013, e-ISSN 2449-982X, doi: 10.34658/physics.2020.41.33-42.