Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki dla kursu magisterskiego : praca zbiorowa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2005

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

[...] Obecna wersja uwzględnia zmiany jakich dokonano w ciągu ostatnich latach funkcjonowania laboratorium. Jest kontynuacją - jeśli chodzi o tematykę - wykorzystywanego dotychczas opracowania Laboratorium mechaniki ogólnej; dotyczy tych samych stanowisk badawczych, ale została inaczej opracowana ,a mianowicie • Przedstawia uaktualniony opis ćwiczeń uzupełniony o zagadnienia związane z analizą numeryczną i modelowaniem wirtualnym, a także komputerową analizę i symulację. • Zawiera część wprowadzającą, w której są podane ogólne informacje związane z modelowaniem układów mechanicznych, badaniami doświadczalnymi, a także przyrządami i miernikami wykorzystywanymi w laboratorium mechaniki. • Wprowadza dla większości ćwiczeń analizę błędu, która pozwala na określenie niepewności pomiaru dla wielkości mierzonych podczas eksperymentów. • Zawiera modele wirtualne (przygotowane dla programu „Working Model") oraz przykładowe procedury (dla programu ,,Mathematica" ) wykorzystywane w analizie dynamiki modeli maszyn i urządzeń (wymienione programy są omówione jedynie w zarysie). • Ma nową szatę graficzną (wszystkie rysunki stanowisk badawczych zostały wykonane w programie „Solid Edge" przez Bogumiła Mianowskiego). • Uległ zmianie zespół autorski ( w nowym opracowaniu ćwiczenia dotyczącego zderzenia uczestniczyła Anna Jach). • Dokonany został podział na dwie części: pierwsza jest przeznaczona dla studentów III-go semestru, druga dla słuchaczy IV-go semestru kursu magisterskiego: Przy omówieniu każdego z ćwiczeń jest podany cel ćwiczenia, a następnie - po krótkim wprowadzeniu - przedstawiony jest teoretyczny opis omawianego zjawiska oraz opis stanowiska badawczego i przebiegu pomiarów. Ponadto został wskazany sposób opracowania wyników (polegający na wykonaniu pomocniczych obliczeń oraz analizie niepewności pomiarów) i przygotowania sprawozdania (w tym sformułowanie wniosków). W końcowej części opisu ćwiczenia zostały zamieszczone pytania i problemy, które będą wykorzystywane przy sprawdzaniu wiadomości studentów dotyczących danego ćwiczenia. Opis ćwiczeń został poprzedzony wstępem,· który obejmuje zagadnienia modelowania urządzeń i maszyn (tworzenie modelu fizycznego, formułowanie modelu matematycznego), niektóre kwestie dotyczące pomiarów wielkości fizycznych (mechanicznych) i przyrządów wykorzystywanych w tych pomiarach. Ponadto są w nim zamieszczone krótkie omówienia analizy niepewności pomiarów oraz możliwości wykorzystania komputerów do analizy numerycznej i prac eksperymentalnych.[...]

Opis

Red. nauk. wydz. : Kapitaniak, Tomasz
Dla studentów studiów magisterskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.
Skrypty dla Szkół Wyższych - Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe

mechanika - podręczniki laboratoryjne, mechanika - zadania i ćwiczenia, mechanics - laboratory manuals, mechanics - tasks and exercises

Cytowanie

Grabski J. (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki dla kursu magisterskiego : praca zbiorowa., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, ISBN 83-7283-101-7.