The role of flexibility in building the competitiveness of small and medium enterprises

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Flexibility is perceived as the key factor determining the competitiveness and a competitive edge of contemporary organizations, as it is one of the most basic qualitative features of this category of entities. Taking this into account, the author of the article decided to present and evaluate the possibilities and conditions for using fl exibility in building competitiveness of SMEs. The aim of the article was achieved through conducting surveys on the sample of 61 companies from the Lodz region.
Elastyczność traktowana jest jako kluczowy czynnik budowania konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej współczesnych organizacji. Odgrywa ona szczególną rolę w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc jedną z podstawowych cech jakościowych tej kategorii podmiotów. Biorąc to pod uwagę jako cel artykułu wyznaczono prezentację i ocenę możliwości i warunków wykorzystania elastyczności w budowaniu konkurencyjności firm sektora SME. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 61 firm z regionu łódzkiego.

Opis

Słowa kluczowe

small and medium-sized enterprises, flexibility, competitiveness, competitive advantage, małe i średnie przedsiębiorstwa, elastyczność, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna

Cytowanie

Management, Vol. 18, Issue 1, pages 154–168