Wykorzystanie impulsowej metody Flash do określania dyfuzyjności cieplnej indukcyjnie nagrzewanych próbek wsadu

Brak miniatury

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Opracowanie poświęcono analizie możliwości wykorzystania metody impulsowej Flash do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej materiału w układzie nagrzewania indukcyjnego. Analizie poddano próbki walcowe wsadu nagrzewane w układzie: „od czoła" i „od boku". Przedstawiono zależność umożliwiającą wyznaczenie dyfuzyjności cieplnej w metodzie Flash przy radialnym przepływie ciepła wewnątrz nagrzewanej próbki walcowej.
The study was devoted to analysis of possibility of using the impulse Flash method for determination thermal diffusivity of induction heated charge. Two set-up's was analysed: "natural" and "side". A process of determination the relation taking the radial heat flow into account was described.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka., 2013 z.125 s.9-16 sum.