Współpraca bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego wybranych uczelni technicznych ze środowiskiem naukowym w świetle badań ankietowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Library of the Lodz University of Technology
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

Tematem artykułu jest współpraca bibliotek wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego ze środowiskiem uczelni. Referat oparto na badaniach ankietowych przeprowadzonych w bibliotekach 18 uczelni technicznych w Polsce. W badaniach i referacie uwzględniono biblioteki filialne, wydziałowe, instytutowe, katedr i studiów. Uznano, że właśnie te biblioteki, choćby ze względu na usytuowanie (najczęściej na terenie jednostek organizacyjnych) i specyfikę księgozbiorów, są najbliżej potrzeb użytkowników. Celowo pominięto biblioteki główne. W ankietach zawarto pytania o współpracę bibliotek ze środowiskiem naukowym w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz informacji naukowej, a także budowania pozytywnych relacji na poziomie bibliotekarz – użytkownik. Wyniki badań pozwoliły ustalić, jak przebiega współpraca czy jest korzystna dla stron i w jakich formach się przejawia.
The paper describes cooperation between libraries belonging to university library information system and the academic community. It is based on survey conducted in 18 technical and technology universities in Poland. Taken into consideration in the survey and in the article were branch, faculty and institute libraries, as “the closest” to researchers. The main and central libraries were intentionally omitted. The survey questions concerned among other things: cooperation with academic community in acquisition, cataloguing and stack selection (withdrawal); building better relations between librarians and library users. This survey research allows to establish how the cooperation works, weather it is advantageous for the sides and what forms it takes on.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Materiały Konferencyjne., Łódź 2008, s. 103-118