Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Koncepcja dynamicznych kompetencji stanowi paradoks w zarządzaniu, ponieważ bazuje na dwóch pozornie wykluczających się elementach: sztywnych rutynach organizacyjnych i dynamicznych kompetencjach. Rutyny zapewniają powtarzalność i stabilność działań, natomiast dynamiczne kompetencje umożliwiają elastyczne dostosowanie się firmy do wymogów otoczenia. Autorka stawia tezę, że w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać dynamiczne kompetencje dla zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, w sposób rutynowy zmieniając rutyny organizacyjne. Zależności między tymi elementami autorka prezentuje w proponowanym modelu powstawania kompetencji dynamicznych.
The dynamic competences conception is a paradox in management, because it is based on two seemingly dissonant elements: fixed organizational routines and dynamic competences. The routines provide repeatability and stability of operations, whereas dynamic competences allow a flexible adaptation of a company to an environment. Author proposes a thesis, that in a turbulent environment companies should use dynamic competences to gain and keep a competitive advantage, changing the organizational routines in routine way. The dependency between these elements is presented in the proposed model of the creation of dynamic competences.

Opis

Słowa kluczowe

zarządzanie, kompetencje, paradoks, przedsiębiorstwo, konkurencyjność, model, management, competence, paradox, enterprise, competitiveness, model

Cytowanie

Penc-Pietrzak, I. (2019). Koncepcja dynamicznych kompetencji jako paradoks w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 72(1225), 59-72. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.72.59-72