Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału

Ładowanie...
Miniatura

Data

2008

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące reologiczną reakcję materiału na działanie chwytaków przedstawiono na wykresach. Opracowanemu modelowi chwytaka, charakteryzującemu się zwiększoną powierzchnią roboczą, w dniu 27.09.2007 r. udzielono patentu na wynalazek pt. "Urządzenie do pobierania pojedynczej warstwy z nakładu materiału " nr P-368085. Chwytak ten wykorzystuje zjawisko tarcia pomiędzy warstwami tkaniny oraz pomiędzy tkaniną a podłożem do separowania tkaniny. Na podstawie jego modelu przeanalizowano operację rozdzielania warstwy materiału z nakładu. Dla oceny możliwości pobierania pojedynczego wykroju z nakładu materiału według opracowanego pomysłu, zbudowano stanowisko badawcze, zawierające model tego chwytaka. Metodą eksperymentalną zbadano skuteczność separacji różnych rodzajów tkanin i dzianin.
The dissertation presents four mathematical models of the gripper mechanism that are characterized by different properties. The analysis has been conducted for grippers with an electric drive. For each model, the equations describing their kinematic and dynamic characteristies have been formulated. The equations have been solved numerically. The calculation results that illustrate a rheological reaction of the fabric to the operation of grippers are shown on diagrams. The developed gripper has been patent at the Polish Patent Office in 27.09.2007 entitled "Device for gripping a single layer from the material stack" as the invention project no. P-368085. A separation of the fabric layer from the stack has been analyzed on the basis of the gripper model in which the phenomenon of frietion was employed. To evaluate the possibility of separating a single pattern from the fabric stack with the method described, a test stand including a gripper model based on the device that separates a single fabric layer has been built. The efficiency of separation of various types of woven and knitted fabries has been experimentally investigated on a specially built test stand.

Opis

Słowa kluczowe

separacja wykroju, separacja tkanin, chwytak, chwytak o napędzie elektrycznym, produkcja odzieży, separation methods of a pattern, separation methods of fabrics, gripper, gripper with an electric drive, production of clothes

Cytowanie

Stasik K., Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Włókiennictwo, Vol. 64, No. 1013, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 119-131, ISSN 0076-0331, doi: 10.34658/tex.2008.64.119-131.