2008, Vol. 64 No. 1013

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 9 z 9
 • Pozycja
  Ocena niejednorodności właściwości mechanicznych nitek na podstawie analizy sił w nitce, w krótkiej strefie rozciągania
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Włodarczyk, Bogdan; Kowalski, Krzysztof; Jóźwicki, Ryszard; Kopias, Kazimierz
  W technologiach włókienniczych występują strefy rozciągania nitek, pomiędzy elementami maszyn lub na ich elementach roboczych, przez które przędza przemieszcza się, podlegając rozciąganiu. Długość tych stref wynosi od kilku milimetrów do kilku metrów. Zmienność napięć w przemieszczanych nitkach spowodowana jest warunkami technologicznymi oraz czynnikami związanymi z niejednorodnością własności mechanicznych. Modelowanie matematyczne sił spotykane w literaturze zwykle nie uwzględnia niejednorodności mechanicznych surowca i dlatego daje wartość średnią siły, bez parametrów rozrzutu jej wartości, który obserwuje się w rzeczywistych procesach. Autor podjął próbę oceny niejednorodności własności mechanicznych przędzy i określenia jej wpływu na generowanie i charakterystykę sił w nitkach przemieszczających się przez strefę rozciągania. Zbudował również prototypowy tester przędzy.
 • Pozycja
  Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Stasik, Kinga; Zajączkowski, Jerzy; Więźlak, Włodzimierz; Stadnicki, Jacek
  W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i dynamiczną. Otrzymane równania rozwiązano numerycznie. Wyniki obliczeń ilustrujące reologiczną reakcję materiału na działanie chwytaków przedstawiono na wykresach. Opracowanemu modelowi chwytaka, charakteryzującemu się zwiększoną powierzchnią roboczą, w dniu 27.09.2007 r. udzielono patentu na wynalazek pt. "Urządzenie do pobierania pojedynczej warstwy z nakładu materiału " nr P-368085. Chwytak ten wykorzystuje zjawisko tarcia pomiędzy warstwami tkaniny oraz pomiędzy tkaniną a podłożem do separowania tkaniny. Na podstawie jego modelu przeanalizowano operację rozdzielania warstwy materiału z nakładu. Dla oceny możliwości pobierania pojedynczego wykroju z nakładu materiału według opracowanego pomysłu, zbudowano stanowisko badawcze, zawierające model tego chwytaka. Metodą eksperymentalną zbadano skuteczność separacji różnych rodzajów tkanin i dzianin.
 • Pozycja
  Strategia marki - analiza rynku odzieży sportowej na jednolitym rynku europejskim
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Malinowska-Olszowy, Monika; Wysokińska, Zofia; Płowiec, Urszula; Frydrych, Iwona
  Produkcja odzieży sportowej jest jedną z sił napędowych rozwoju tekstyliów tzw. inteligentnych, i właśnie z tego powodu może stać się jednym z nowoczesnych produktów eksportowych pozwalających na konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. W tym właśnie kontekście szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i wyrobów specjalnych typu high-tech. Rynek ten jest rynkiem "ewolucyjnym". Bardzo często, prowadząc różnego rodzaju badania nad nowymi włóknami o unikatowych właściwościach, ma się na uwadze ich przyszłe wykorzystanie jako odzieży sportowej. Wiele użytych technologii należy do najbardziej zaawansowanych na rynku. Rynek odzieży sportowej stwarza ogromne możliwości, ale jednocześnie wymaga ciągłego rozwoju, badań, nieustannej pracy nad doskonaleniem produktu oraz prawidłowo stosowanych narzędzi marketingowych. Ważne jest również znalezienie nisz rynkowych i zaistnienie w nich. Celem projektu jest analiza rynku odzieżowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku odzieży sportowej w Polsce w świetle wymagań stawianych przez Jednolity Rynek Europejski. Istotna jest przede wszystkim analiza i ocena strategii marki, stosowanej przez firmy w Polsce, z punktu widzenia ich skuteczności dla przedsiębiorstw oraz możliwości i umiejętności dostosowania działań polskich przedsiębiorców do uwarunkowań i funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Analizie poddany został niezwykle wąski segment. Starano się poddać go obserwacji w możliwie wielu aspektach. Dlatego też praca nabrała charakteru interdyscyplinarnego, łącząc w sobie elementy włókiennictwa, ekonomii, zarządzania i marketingu, prawa, jak również elementy analizy statystycznej.
 • Pozycja
  Projektowanie włóknistych wyrobów nietkanych przeznaczonych na warstwy przeciwuderzeniowe
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Maklewska, Elżbieta; Krucińska, Izabela; Wojtysiak, Jan; Kowalski, Krzysztof
  W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P- 374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taką ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu. dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.
 • Pozycja
  Technologia i własności dzianin wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Śledzińska, Katarzyna; Kopias, Kazimierz; Jóźwicki, Ryszard; Kowalski, Krzysztof
  Opracowano nową technologię rządkowych dzianin lewoprawych wytwarzanych z półproduktów przędzalniczych. Innowacyjność polega na zastąpieniu tradycyjnego surowca jakim zasilane są maszyny dziewiarskie - przędzy - surowcem dotąd nie stosowanym, a mianowicie niedoprzędem. Wyznaczono współzależności między parametrami technologicznymi a strukturą nowej grupy dzianin. W oparciu o model geometryczny strefy dziania, w której zachodzi rozciąg niedoprzędu, przeanalizowano wpływ parametrów nastawczych strefy dziania na przebieg procesu technologicznego oraz własności wytworzonych dzianin. Przeprowadzono analizę porównawczą własności strukturalnych i użytkowych wariantów dzianin nowych z ich tradycyjnymi odpowiednikami.
 • Pozycja
  Antybakteryjne i atrombogenne włókna poliestrowe
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Karaszewska, Agnieszka; Bocheńska, Jadwiga; Lipp-Symonowicz, Barbara; Jaworski, Adam
  Opracowano metodę otrzymywania implantów medycznych z poli(tereftalanu etylenowego) PET o właściwościach antybakteryjnych i atrombogennych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Metoda polegała na dwustopniowej modyfikacji implantów, w której w znikomych ilościach powstaje produkt uboczny, zatem metoda ta jest praktycznie bezodpadowa. Przeprowadzono wstępne badania (in vivo), działania drażniącego oraz zbadano właściwości atrombogenne modyfikowanych wyrobów. Stwierdzono, że nici chirurgiczne PET oraz protezy naczyniowe, zawierające w swej budowie biocyd przyłączony wiązaniem chemicznym, są w dużym stopniu aktywne w stosunku do bakterii Gram+ i Gram-.
 • Pozycja
  Analiza wpływu tekstyliów na wyładowania koronowe
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Ciesielska, Izabela Luiza; Masajtis, Józef; Brzeziński, Stefan; Konopacki, Jan
  Praca dotyczy badania wpływu tekstyliów na obrazy wyładowań koronowych powstałe wokół opuszków palców rąk ochotników. Prezentowane badania mają na celu stwierdzenie czy foto grafia wyładowań koronowych ( FWK) jest wiarygodnym i rzetelnym źródłem informacji o stanie człowieka, który wchodzi w kontakt z tekstyliami. Stwierdzenie „ stan człowieka" dotyczy zarówno jego emocji, jak również wybranych parametrów fizjologicznych. Choć motywem przewodnim pracy pozostaje FWK opuszków palców człowieka, to na uwagę zasługuje też fakt podjęcia działań zmierzających do odpowiedzi na pośrednio postawione pytanie o odczuwanie tekstyliów i ich, krótko - i długotrwale, oddziaływanie na człowieka.
 • Pozycja
  Nowej generacji prekursorowe włókna pan z nanododatkami ceramicznymi
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Boguń, Maciej; Mikołajczyk, Teresa; Lipp-Symonowicz, Barbara; Błażewicz, Stanisław
  W oparciu o przeprowadzone badania wpływu podstawowych parametrów procesu formowania na strukturę i właściwości włókien opracowano warunki wytwarzania nowej generacji prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych, zawierających ceramiczne nanododatki: krzemionkę, hydroksyapatyt, montmorylonit. Udowodniono prawidłowość przyjętej w pracy hipotezy, iż uzyskanie włókien z nanokompozytu PAN, łączących w sposób unikatowy cechy podwyższonej porowatości z wytrzymałością właściwą odpowiednią do ich karbonizacji, jest możliwe w wyniku zmiany mechanizmu procesu zestalania z dyfuzyjnego w kierunku kroplowego. Sformułowano ogólną zasadę wytwarzania tego typu włókien. Wykazano, iż z wprowadzeniem etapu ultradźwiękowego rozpraszania nanododatku do procesu wytwarzania prekursorowych włókien PAN, związana jest transformacja struktury drobnoporowatej w makroporowatą, bądź zbliżoną do makroporowatej. Przeprowadzono analizę porównawczą, wpływu obecności w tworzywie włóknotwórczym poszczególnych rodzajów ceramicznych nanododatków na zmiany struktury nadmolekularnej, porowatości oraz właściwości wytrzymałościowych i termicznych włókien poliakrylonitrylowych. Stwierdzono, iż z wprowadzeniem do włókien nanohydroksyapatytu (HAp) związana jest transformacja struktury mezomorficznej występującej we włóknach PAN, w stricte krystaliczną. Dla włókien, zawierających montmorylonit (MMT), wykazano występowanie zjawiska częściowej eksfoliacji oraz zmniejszenia odległości międzywarstwowych MMT. W oparciu o mikroanalizę rentgenowską (SEM+EDS) oceniono równomierność rozłożenia wprowadzonych do włókien nanododatków.
 • Pozycja
  Modelowanie zmian struktury tkaniny poddanej statycznym obciążeniom
  (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008) Barburski, Marcin; Masajtis, Józef; Snycerski, Marek; Wojnarowski, Józef
  Praca ma zarysowane, ale splecione ze sobą, dwa nurty. Pierwszy dotyczy opracowania narzędzia do analizy zmian struktury tkaniny poddanej rozciąganiu. Drugi dotyczy badania zmian struktury tkanin poddanych naprężeniom rozciągającym i prób poszukiwania związków między budową tkaniny, z uwzględnieniem warunków wytwarzania, a jej zachowaniem się w procesie rozciągania. Praca została wykonana w ramach projektu badawczego promotorskiego nr 3 T08E 088 26 oraz 1 O miesięcznego stypendium Marie Curie HPMT-CT-2000-00030 na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) na Wydziale Inżynierii Metalurgii i Materiałoznawstwa w Katedrze Kompozytów.