Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP

Ładowanie...
Miniatura

Data

2000

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.

Abstrakt

Program doświadczalnych badań objął 8 belek żelbetowych o przekroju 150 x 300mm i rozpiętości 3000mm. Belki różniły się stopniem zbrojenia zwykłego oraz długością taśmy wzmacniającej CFRP, miejscem jej usytuowania i typem taśmy. W badaniach zastosowano taśmy typu S i M, o modułach sprężystości odpowiednio około 170GPa i 210GPa. W dwóch belkach zastosowano w strefach przypodporowych dodatkowe taśmy przyklejane na bocznych powierzchniach, w celu poprawy warunków zakotwienia taśmy głównej. Belki były obciążane dwiema siłami skupionymi (seria I – 6 elementów) lub jedną siłą skupioną, usytuowaną w środku rozpiętości (seria II – 2 elementy). Wszystkie belki zniszczyły się na skutek odspojenia taśmy CFRP. Podczas badań ujawniły się dwa mechanizmy zniszczenia, różniące się miejscem występowania i obrazem odspojenia taśmy. Pierwszy z nich („P”) miał miejsce w strefie przypodporowej belek, w pobliżu końca taśmy wzmacniającej. Taśma odspajała się wraz z betonem otuliny zbrojenia na krótkim odcinku, obejmującym strefę przypodporową, nie osiągając punktu przyłożenia siły obciążającej. Drugi sposób zniszczenia („Z”) charakteryzował znacznie dłuższy odcinek odspojenia taśmy, obejmujący nie tylko strefę przypodporową, lecz także obszar czystego zginania. Zniszczenie występowało w warstwie kleju, a tylko lokalnie wraz z taśmą odspajały się fragmenty otuliny. Badania wykazały, że nośność taśmy na rozciąganie nie może być wykorzystana, gdyż wcześniej odspaja się ona od powierzchni elementu. Stopień wzmocnienia elementu może być jednak wyraźny, zwłaszcza w elementach o niskim stopniu zwykłego zbrojenia. Efekt wzmocnienia można zwiększyć stosując taśmy o większym współczynniku sprężystości lub wprowadzając wstępne sprężenie taśm przed ich przyklejeniem. Do analizy obliczeniowej zastosowano nieliniowy model betonu z uwzględnieniem zasady „tension stiffening”.
The research program included 8 RC beams with the cross-section of 150300mm and span of 3000mm. The beams were differed in steel reinforcement ratio, length, location and type of the CFRP strip. The strips of type S and M with the modulus of elasticity 170GPa and 210 GPa were used in the research. In order to improve anchorage conditions of the main strip additional strips were bonded to the both sides of two beams at the support region. The beams were loaded with two forces (series I – 6 elements) or one force located in the middle of the beam span (series II – 2 elements). The strip debonding caused failure of all beams. Two modes of failure differing in position and image of de-bonded strip appeared in tests. The first one (“P”) was appeared in the support region close to the end of the strip. The strip de-bonded together with concrete cover on short distance included only support region and did not reach the load point. The second mode of failure (“Z”) was distinguished longer debonding distance of the strip in-cluded both support and pure bending region. In this case de-bonding of the strip occurred by delamination in the adhesive layer and only locally in the concrete cover. The result of the research indicated that tension strength of the strip couldn’t be reached because of its earlier de-bonding from the beam surface. Strengthening ratio of the beam can be sufficient especially for elements with low steel reinforcement ratio. Strengthening effect can be increased by application of the strip with high elasticity modulus or strip prestressing before bonding to the element. Non-linear-elastic-plastic model of concrete with tension stiffening principle was assumed in computational analysis

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Badania Doświadczalne Elementów I Konstrukcji Betonowych, (9), 1-51. https://doi.org/10.34658/kbb.2000.9
Kotynia R., Kamińska Maria E., Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP., Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka, Łódź 2000, ISSN 1230-6010, doi: 10.34658/kbb.2000.9.