Detoksykacja żółcieni kwasowej 36 w warunkach kometabolizmu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

Określono wpływ barwnika monoazowego Żółcieni kwasowej 36 na wzrost mikroorganizmów osadu czynnego oraz bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus. Wykazano, że badany barwnik należy do grupy związków wysoce toksycznych dla organizmów testowych. Świadczą o tym bardzo niskie wartości stężenia efektywnego, wynoszące dla bakterii Micrococcus luteus i drobnoustrojów osadu czynnego 0,0015 mg/dm³, natomiast dla Pseudomonas fluorescens 0,02 mg/dm³. Stwierdzono także, że im większy jest udział objętościowy w ściekach pożywki zawierającej łatwo przyswajalne źródło węgla, tym toksyczność Żółcieni kwasowej 36 jest mniejsza.
The effect of acid yellow 36 monoazo dye on the growth of active sludge microorganisms and Pseudomonas fluorescens and Micrococcus luteus bacteria was determined It was shown that the tested dye belonged to the group of compounds highly toxic for tested organisms. This is confirmed by very low effective concentrations being 0.0015 mg/dm³ for Micrococcus luteus and active sludge microorganisms, while for Pseudomonasfluorescens it was 0.02 mg/dm³. It was also found that the higher the volumetric fraction of nutrient in the wastewater containing an easily assimilated carbon source, the lower was the toxicity of acid yellow 36.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

żółcień kwasowa 36, żółcień kwasowa 36 - detoksykacja, żółcień kwasowa - toksyczność, acid yellow 36, acid yellow 36 - detoxification, acid yellow - toxicity

Cytowanie

Ziemiński K., Solecka M., Detoksykacja żółcieni kwasowej 36 w warunkach kometabolizmu. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 117-120, ISSN 0473-7733.