Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w archiwach i bibliotekach

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo SIGMA-NOT

Abstrakt

W prezentowanej pracy zbadano zanieczyszczenie powietrza przez grzyby strzępkowe w 3 archiwach i bibliotece. Stwierdzono, że liczba grzybów pleśniowych wynosi od l ,8x 10² jtk/m³ do 2,3x10³ jtk/m³. Dominującą mikroflorą były grzyby należące do rodzajów Cladosporium i Penicillium. W dwóch archiwach stwierdzono obecność Aspergillus fumigatus, gatunku patogennego dla człowieka. Wyizolowano 18 gatunków potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia pracowników, w tym o działaniu alergizującym i toksynotwórczym. Stwierdzono podwyższone ryzyko występowania u bibliotekarzy i archiwistów objawów alergicznych ze strony układu oddechowego i skóry. Wykazano niewystarczające korzystanie przez pracowników ze środków ochrony indywidualnej.
Air contamination by fungi in 3 archives and a library was investigated in this work. The number of moulds ranged from l,8x10² CFU/m³ to 2,3x10³ CFU/m³. Cladosporium and Penicillium species were dominant ones. The presence of a pathogenic species Aspergillus fumigatus was found in two archives. 18 species potentially hazardous for human, including allergenic and toxigenic ones were isolated from the air. The increased risk of allergic symptoms from the upper respiratory system and the skin in librarians and archivists was observed. Inadequate using of personal protective equipment by these workers was found.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

zanieczyszczenie powietrza, grzyby strzępkowe - zanieczyszczenie powietrza - archiwa, grzyby strzępkowe - zanieczyszczenie powietrza - biblioteki, air pollution, filamentous fungi - air pollution - archives, filamentous fungi - air pollution - libraries

Cytowanie

Piotrowska M., Zielińska-Jankiewicz K., Kozajda A., Gutarowska B., Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w archiwach i bibliotekach. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 176-179, ISSN 0473-7733.