E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem - wyniki badań

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych technik e-sprzedaży na tworzenie długookresowych partnerskich związków z klientami. W opracowaniu przedstawiono główne narzędzia współczesnej e-sprzedaży- wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji wartości dla konsumenta. Scharakteryzowano wartość wirtualnego rynku w Polsce oraz jego tendencje rozwojowe. Zaprezentowano również wywód i przedstawiono wyniki badania empirycznego dotyczące wykorzystania i wpływu różnego rodzaju technik e-sprzedaży na tworzenie dłuższych relacji z klientami, którzy współcześnie stanowią podstawowy zasób przedsiębiorstwa.
The main objective of this paper is to attempt to characterize the impact of modern e-sales techniques to create long-term relationships with customers. The paper includes the main tools of contemporary e-sales used by enterprises in order to maximize the value for the consumer. Moreover, the value of a virtual market in Poland is characterized and its trends of development. The deduction is also presented as well as the results of an empirical study on the use and impact of different types of e-sales techniques to create long relationships with customers who nowadays form the basis of companies' resource.

Opis

Słowa kluczowe

handel elektroniczny, wirtualny rynek, relacje z klientami, zadowolenie klientów, e-sales, virtual market, customer relationship, customer satisfaction

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.54 s.117-126 sum.