Nośność na przebicie w aspekcie proporcji boków słupa

Ładowanie...
Miniatura

Data

1994

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego
Lodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures

Abstrakt

Praca zawiera wyniki badań na przebicie 13 modeli złączy płytowo-słupowych. Przedmiotem badań było ustalenie wpływu proporcji boków słupa prostokątnego na pracę złącza, a zwłaszcza na jego nośność. Eksperyment został poprzedzony studium stanu wiedzy w tym zakresie. Wyniki doświadczeń pozwoliły autorowi na sformułowanie generalnego wniosku, że na nośność na przebicie nie ma istotnego wpływu proporcji boków słupa bx/by w zakresie od 1/1 do 1/4. Istotnym parametrem okazał się natomiast stosunek grubości płyty do boku słupa (h/b). Została sformułowana analityczna zależność tego parametru zarówno dla słupów o przekroju prostokątnym jak również kołowym.
This report presents results of research work of 13 models slab-column joints for punching. The subject of research work was determination of the influence of sides of rectangle column proportion on the joint work, particularly joint load capacity. The experiment was proceeded by studying on previous knowledge in this aspect. The results of the experiments allowed the author to formulate the generał conclusion, that the proportion of rectangular column sides (bx/by) has not important influence on the load capacity punching in the range between 1 /1 to 1 /4. The most important was the relation between plate thickness on column sides (h/b). The analytic relationship of this parameter was formulated for the cołumn with the rectangular cross-section and for the one with the circular cross-section.

Opis

Kierownik Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz
Skład tekstu i opracowanie graficzne: Wojda, A. W., Filipczak, J.

Słowa kluczowe

złącza płytowo-słupowe, słupy betonowe, wytrzymałość materiałów, slab-column joints, concrete columns, strength of materials

Cytowanie

Urban, T., Nośność na przebicie w aspekcie proporcji boków słupa. W: Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych; zeszyt nr 3., Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa Betonowego, Łódź 1994, ISSN 1230-6010.