Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono znaczenie działalności menedżerów w procesie promowania zmian. Szczególną uwagę zwrócona na funkcje związane z inicjowaniem zmian, tworzeniem klimatu innowacyjności oraz z reprezentowaniem zespołów wprowadzających zmiany. W drugiej części artykułu omówiono ewolucję roli menedżera jako promotora zmian w polskich przedsiębiorstwach, w okresie ostatnich 25 lat. Jest to okres nasilenia przekształceń strukturalno – własnościowych, globalizacji gospodarki oraz pojawienia się zjawisk kryzysowych. Realizacja roli promotora zmian napotykała więc w tym czasie na różne pozytywne determinanty, ale też na bariery i ograniczenia. Niezależnie od tych uwarunkowań kierunek ewolucji funkcji menedżerów w stronę promowania zmian jest bardzo widocznym procesem w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.
The article presents value of tasks and forms of managers’ activity in the process of changes promotion. Particular attention is paid to functions connected with changes initiation, creating climate of innovation and representing teams which introduce changes. Evolution of manager’s role as changes promoter, during last 25 years, in polish enterprises was discussed in the second part of the article. It is the time of structural – ownership transformations, globalization of economy and emergence of crisis phenomena. Therefore, realization of promoter’s role faced during that time not only variety of positive determinants but also barriers and limits. Irrespective of these determinants, evolution of manager’s functions towards changes promotion is very noticeable process in evolution of present enterprises.

Opis

Słowa kluczowe

inicjowanie zmian, zmiany w przedsiębiorstwie, promotorzy, menedżer, innowacyjność, changes initiation, changes in enterprises, innovation, changes promoter, manager

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie., 2013 z.49 s.5-17 sum.