Analiza zmian w wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009 pod kątem zintegrowania z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności według PN-EN ISO 22000:2006 –studium przypadku

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

W artykule zostaną omówione kluczowe zmiany w ISO 9001, jakie przyniosła nowelizacja z 2015 roku. Zaprezentowana zostanie nowa formuła systemu zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem nowo wprowadzonych wymagań. Zarysowane zostaną wymagania standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności. W części praktycznej zostanie dokonana próba implementacji tych dwóch standardów zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży spożywczej. Artykuł ma pomóc naczelnemu kierownictwu organizacji w łańcuchu żywnościowym w odpowiedzi na pytanie, czy nowe wydanie standardu ISO 9001 jest możliwe do zaimplementowania do funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz jakie wymierne korzyści może nieść ta zmiana dla firm.
This article will discuss key changes in ISO 9001 brought about by the amendment of 2015 years. It will be presented a new formula of a quality management system, with a particular focus on newly introduced requirements. Sketched will be requirements for food safety management standard. In the practical part, an attempt will be made to implement these two management standards on the example of companies operating in the food industry. Article is designed to help senior management organization in the food chain in response to the question whether the new edition of ISO 9001 standard, it is possible to implement a functioning system of food safety management and what tangible benefits can bring this change for companies.

Opis

Słowa kluczowe

organizacja i zarządzanie

Cytowanie

Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 62, Nr 1203, 2015, s. 83-96