Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych

Abstrakt

W badaniach użyto skrobi ziemniaczanej jako wypełniacza dla polietylenu (LDPE) w celu zwiększania jego zdolności do biodegradacji. Ponieważ mieszalność skrobi natywnej z polietylenem jest słaba, jej ziarna poddano plazmochemicznej obróbce metanem. Zmodyfikowany w ten sposób wypełniacz wykazuje mniejszą hydrofilowość i znacznie większą dyspersję w matrycy LDPE. Właściwości mechaniczne takich materiałów kompozytowych są gorsze od czystego polietyleny, ale lepsze niż w przypadku LDPE wypełnionego skrobią niemodyfikowaną. Przeprowadzone badania mikrobiologicznym i przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) wykazały znacząco lepsze właściwości biorozkładu mieszanek skrobia modyfikowana/polietylen niż czystego polietylenu.
Potato starch has been used as a filler for low density polyethylene (LDPE) in order to improve its biodegradability. Since, however, the miscibility of native starch with polyethylene is poor, surface modification of its grains with low temperature methane plasma treatment has been performed. The filler, modified in this way, exhibits lower hydrophilicity than native starch and much better dispersion in LDPE matrix. Mechanical strength parameters of such composite materials are lower than those of pure ethylene, but considerably higher than corresponding data for LDPE filled with unmodified starch. Microbiological and scanning electron microscopic (SEM) studies have revealed substantially better biodegradability of modified starch/polyethylene blends than that of pure polyethylene.

Opis

Materiały konferencyjne zostały wydane jako numer specjalny czasopisma "Ochrona przed Korozją - 9s/A/2006".

Słowa kluczowe

skrobia ziemniaczana - wypełniacz, biodegradacja, skrobia ziemniaczana - modyfikowana plazmochemicznie, materiały polimerowe, potato starch - filler, biodegradation, potato starch - plasmochemically modified, polymer materials

Cytowanie

Szymanowski H., Kaczmarek M., Gazicki-Lipman M., Klimek L., Szumigaj J., Skrobia modyfikowana plazmochemicznie jako wypełniacz materiałów polimerowych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006 : materiały konferencyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Gliwice 2006, s. 60-66, ISSN 0473-7733.