Mikotoksyny w konidiach pleśniowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Artykuł przedstawia wpływ niektórych czynnków środowiskowych na stężenie AfB1 i OA w konidiach toksynotwórczych szczepów pleśniowych. Określano relację pomiędzy wartością odżywczą podłoża stosowanego do hodowli pleśni a ilością gromadzonych toksyn w konidiach. Stwierdzono znaczny ubytek Af B1 w konidiach szczepów A. flavus po hodowli na ubogiej w składniki pokarmowe pożywce. Zjawiska tego nie zaobserwowano w przypadku szczepów A.ochraceus. Badania pozwoliły stwierdzić, że przeważająca część OA jak i Af B1 jest akumulowana wewnątrz konidiów, a być może tylko w niewielkim procencie adsorbowana na powierzchni konidiów pleśniowych.Zaobserwowano także, że niedogodne warunki wzrostu (płyta gipsowo- kartonowa jako podłoże hodowlane) i znaczne osłabienie wzrostu toksynotwórczych szczepów pleśni w wyniku ich pasażowania w niewielkim stopniu wpływają na zmniejszenie akumulacji toksyn w konidiach.
Article introduces effect some environmental factors onto concentration AfB 1 and OA in conidia of toxigenic mould . Report was qualified among healthful value of used to cultivation of mould basis and quantity of accumulated toxins in conidia. Considerable decrease Af Bl in conidia A. flavus was affirmed after cultivating on poor into alimentary components medium. Occurrence this was not observed in chance of A. oclzraceus. Investigations permitted to affirm, that superior part OA as Af B1 is accumulated inside of conidia and maybe only in small percentage adsorbed on surface of conidia.It was observed also that inconvenient circumstances of height (paper-covered board as a cultivation basis) and considerable weakness of height of toxigenic mould (in result of transferring them severa! times on basis) in small degree affected onto diminution of accumulation of toxins in conidia.

Opis

Słowa kluczowe

konidy pleśniowe, mikotoksyny, mold conidia, mycotoxins

Cytowanie

Buchmiet E., Żakowska Z., Mikotoksyny w konidiach pleśniowych. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 238-242, ISBN 83-919038-2-6.