Programy współpracy międzynarodowej jako ważny czynnik w kształceniu w szkołach wyższych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, jaką rolę w kształceniu w szkołach wyższych odgrywają programy współpracy międzynarodowej. Opis programów oraz ich zakresu działań ma zobrazować, jakie jest ich znaczenie dla edukacji. Szeroki wachlarz zadań oparty jest przede wszystkim na transferze studentów oraz pracowników w całej Unii Europejskiej i poza nią. Przynosi to korzyści na wielu płaszczyznach, przede wszystkim umożliwia zdobywanie i przekazywanie doświadczeń naukowych. Ponadto sprzyja wspólnemu opracowywaniu programów naukowych, ujednolicaniu systemu zaliczania przedmiotów, wzajemnemu uznawaniu dyplomów i punktów zaliczających okres studiów odbytych za granicą. Programy współpracy międzynarodowej zapewniają spójne i ambitne postawy ponadnarodowego wspierania działań na rzecz nauki.
The article is aimed at showing what is role of the programs of international cooperation in educating at Universities. The description of programs and their range of activities is supposed to depict what their meanings is for the education. A wide range of tasks is leaned above all against the transfer of students and employees in the entire European Union, but also outside it. It is benefitting on many plains, above all this enables to get and to broadcast scientific experience. Moreover it is supporting shared drawing up scientific programs, for standardizing ranking objects, for mutual recognition of diplomas and of points ranking the study period undergone abroad. Programs of the international cooperation guarantee consistent and ambitious attitudes of the supranational support for measures for the learning.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.127-133 sum.