Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology Press

Abstrakt

Pracownicy placówek służby zdrowia są narażeni na wiele czynników, które zagrażają ich zdrowiu a nawet życiu. Lekarze należą do grupy pracowników służby zdrowia mającej bezpośredni kontakt z zagrożeniami, zwłaszcza biologicznymi i psychofizycznymi. Wśród nich pojawiają się tzw. „nowe” zagrożenia, które trudno zidentyfikować, zmierzyć i ocenić. O ile zagrożenia biologiczne są wskazywane przez specjalistów jako główne i priorytetowe w profilaktyce, to zagrożenia psychofizyczne – zwłaszcza psychospołeczne – są bagatelizowane. Ich wpływ na zdrowie i życie lekarzy jest istotny i determinuje zarówno jakość wykonywanej pracy jak również poziom ryzyka zawodowego pracy lekarzy. Istnieje potrzeba rzetelnej identyfikacji zagrożeń „nowych i pojawiających się” w celu minimalizowania ich wpływu na pracę, ale przede wszystkim zdrowie i życie lekarzy. W niniejszej pracy dokonano identyfikacji zagrożeń zawodowych w pracy lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rzetelna identyfikacja jest nie lada wyzwaniem. Przedstawione wyniki są częścią większej całości.
Employees of health care institutions are exposed to many factors that threaten their health and even life. Doctors belong to the group of health professionals who have direct contact with threats, especially biological ones and psychophysical. Among them, so-called "New" threats that are difficult to identify, measure and evaluate. While biological threats are indicated by specialists as the main and priority in prevention, psychophysical threats – especially psychosocial ones – are underestimated. Their impact on the health and lives of doctors is important and determines both the quality of work performed and the level of occupational risk of doctors' work. There is a need for reliable identification of "new" threats and appearing "to minimize their im pact on work, but above all health and life of doctors. This work identifies occupational hazards in the work of a physician, with particular emphasis on those whose reliable identification is quite a challenge. The presented results are part of a larger whole.

Opis

Słowa kluczowe

zagrożenie, medycyna, identyfikacja, bezpieczeństwo prac, badania, threat, medicine, identification, work safety, research

Cytowanie

Lewandowski, J., Marjański, J., & Niciejewska, M. (2019). Identyfikacja zagrożeń zawodowych w pracy lekarza pierwszego kontaktu ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń „nowych i pojawiających się”. Zeszyty Naukowe. Organizacja I Zarządzanie, 73(1228), 81-90. https://doi.org/10.34658/oiz.2019.73.81-90