Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa

Ładowanie...
Miniatura

Data

2006

Autorzy

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"
Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej

Abstrakt

W książce przedstawiono wyniki aktualnych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie przetwórstwa elastomerów, realizowanych w latach 2003-2005 przez krajowe i europejskie ośrodki badawcze. Artykuł wstępny „Konkurencyjność i zrównoważony rozwój przemysłu gumowego" przedstawia wyzwania dla przemysłu gumowego, wynikające z Europejskiego Programu Działania na Rzecz Ochrony Środowiska i związanych z nim dyrektyw. Przygotowanie przemysłu gumowego do sprostania tym wyzwaniom, z zachowaniem jego konkurencyjności, jest dzisiaj ważnym zadaniem dla wspierających przemysł ośrodków badawczych i tą zasadą kierowaliśmy się przy kompletowaniu artykułów do niniejszej monografii. W części książki obejmującej surowce przemysłu gumowego przedstawiono nowe elastomery oraz elastomery termoplastyczne, a ponadto zasygnalizowano pojawienie się na rynku krajowych elastomerów silikonowych. Dwie prace poświęcone są możliwościom wyeliminowania z przemysłu gumowego zmiękczaczy zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, do czego przemysł gumowy jest zobligowany Dyrektywą UE. Uzupełnieniem tej części jest informacja o składnikach mieszanek - substancjach pomocniczych, ułatwiających sporządzanie mieszanek kauczukowych i poprawiających dyspersję składników, a w konsekwencji zmniejszających energochłonność procesów sporządzania i przetwarzania mieszanek. Sieciowaniu i wzmacnianiu elastomerów - procesom o zasadniczym znaczeniu oraz wpływie na efektywność i wyniki wszystkich operacji technologicznych i produkcyjnych w przemyśle gumowym oraz na właściwości wyrobów gumowych poświęcono dwie części książki. Trzy prace poświęcone są zagadnieniu zmniejszania ilości tlenku cynku, stosowanego jako aktywator wulkanizacji, sklasyfikowanego już jako substancja szkodliwa dla organizmów żyjących w środowisku wodnym, która może być wypłukiwana z wyrobów gumowych, głównie z pyłu gumowego powstającego w wyniku ścierania opon podczas ich użytkowania. Część książki zawiera także prace poświęcone nowoczesnym metodom badawczym, których zastosowanie w przemyśle gumowym umożliwia lepsze poznanie morfologii gumy i wykorzystanie tej wiedzy do projektowania wyrobów gumowych.

Opis

Tekst częściowo w jęz. ang., streszcz. ang. lub pol. przy rozdz.

Słowa kluczowe

elastomery - badania, wulkanizacja, przemysł gumowy, mieszanki kauczukowe, elastomers - research, vulcanization, rubber industry, rubber mixtures

Cytowanie

Parasiewicz W. (red.), Rzymski Władysław M. (red.), Elastomery i przemysł gumowy : praca zbiorowa., Piastów : Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL" ; Łódź : Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej, Łódź - Piastów 2006, ISBN 83-917671-3-2.