Wpływ zmian grubości płyty perforowanej wymiennika ciepła na stateczność konstrukcji

Ładowanie...
Miniatura

Data

2003

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Politechnika Łódzka
Department of Strength of Materials & Structures, Lodz University of Technology

Abstrakt

Jednym z istotnych elementów wymiennika ciepła są dna sitowe - płyty perforowane o znacznej grubości, w których zamocowane są rurki wkładu grzewczego. Dla konstruktorów wymienników ciepła istotna jest analiza wytrzymałościowa połączenia, pozwalająca na określenie stanu naprężeń oraz obliczenie przemieszczeń dna sitowego po zamocowaniu rurek. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że maksymalne naprężenia zredukowane w dnie sitowym są dużo niższe od wartości naprężeń dopuszczalnych. W pracy przedstawiono obliczenia naprężeń i odkształceń dla różnych grubości dna sitowego. Na skutek zmniejszenia grubości dna sitowego zwiększa się jego ugięcie przez co bardziej są narażone rurki wkładu grzewczego na utratę stateczności.
One of most important elements of heat exchangers arc perforated bottoms - perforated plates of significant thickness, in which heating cartridge pipes are mounted. For the designers of heat exchangers, the strength analysis of the connection, which allows for the determination of the state of stress and the calculation of displacements of the perforated bottom after fixing pipes in it, is of special importance. It results from the computations carried out that maximum reduced stresscs in the perforated bottom arc significantly lower than the values of admissible stresses. In this paper, the computations of stresses and strains for various thicknesses of the perforated bottom have been presented. As a result of a decrease in the thickness of the perforated bottom, its deflection increases and thus the heating system pipes are more exposed to strains and losses of stability.

Opis

Słowa kluczowe

wymienniki ciepła, analiza wytrzymałościowa, dna sitowe, stan naprężeń, heat exchangers, strength analysis, tube sheets, stress state

Cytowanie

Chudzik A., Świniarski J., Wpływ zmian grubości płyty perforowanej wymiennika ciepła na stateczność konstrukcji. W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 8-12 września 2003, Kowal-Michalska K. (red.), Kołakowski Z. (red.), Wydawca Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji - Politechnika Łódzka, Łódź 2003, s. 121-128 , ISBN 83-914019-2-8.