Kształtowanie przestrzeni miejskiej w pracach zespołu projektowania urbanistycznego Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lodz University of Technology. Press

Abstrakt

Przedmiotem zajęć prowadzonych w Zespole Projektowania Urbanistycznego Instytutu Architektury Politechniki Łódzkiej jest szeroko rozumiane projektowanie urbanistyczne. Celem prowadzonych wykładów, ćwiczeń projektowych i praktyk inwentaryzacyjnych jest rozbudzenie w studentach wrażliwości na walory przestrzeni zurbanizowanej, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Efektem powinna być umiejętność ich oceny oraz świadomość możliwości wzbogacania warsztatu urbanistycznego dzięki czerpaniu inspiracji z historii urbanistyki, a także znajomości najnowszych zasad i tendencji kształtowania założeń przestrzennych. Bardzo ważnym elementem obecnym w działaniach Zespołu jest powiązanie prowadzonych zajęć dydaktycznych z praktyką projektową, co przejawia się zaangażowaniem studentów w działania świadczone różnym podmiotom w Łodzi oraz w miasteczkach podłódzkich. Celem takiego podejścia jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności jej praktycznego stosowania.
The subject of education realised by the Team of Urban Planning of the Institute of Architecture and Town Planning is broadly understood urban planning and design. The objective of the lectures, project exercises and urban inventory practices is evoking in students the sensibility to the values of the urban space, both positive as negative. The effect should be the ability to evaluate the basic features and the consciousness of possibilities of enriching the urban planner workshop thanks to the inspirations taken from the history of urbanism, and also the knowledge of the newest rules and trends of shaping of urban space. A very important role in the activities of the Team is relating of the educational activities with the planning practice, which is realised as an engagement of students into the activities for different stakeholders in Lodz and in the small towns nearby. The objective of such an approach is to provide students with the current theoretical knowledge and the ability to use it in the planning practice.

Opis

Słowa kluczowe

Cytowanie

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Architektura., 2011 z.1 s.51-63 sum.