Rola wysypisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków w kształtowaniu bioaerozolu powietrza atmosferycznego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Politechnika Łódzka
Lodz University of Technology

Abstrakt

Na podstawie literatury omówiono ilości i rodzaje mikroorganizmów kształtujących zanieczyszczenie powietrza na terenach wysypisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Do głównych grup mikroorganizmów zaliczono bakterie, w tym patogeny z rodzaju Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, oraz grzyby (głównie pleśniowe). Na przykładach istniejących obiektów stwierdzono, że najbardziej bioaerogenne są wysypiska odpadów komunalnych, gdzie liczba bakterii w powietrzu może przekraczać 130 000 i spada do poziomu tła najdalej 500 m od granic obiektu. Do środków ograniczających tworzenie i rozprzestrzenianie się bioaerozolów zaliczono: właściwą eksploatację wysypisk i oczyszczalni, stabilizację bioodpadów, stosowanie osłon na aeratory, szczelne ogrodzenie obiektów i otoczenie ich pasem zieleni.
On the basis of publications the microbial characteristic of bioaerosols being formed above waste dumps and wastewater treatment plants was presented. lt was found that bacteria, including pathogenic species of Streptococcuss, Staphy/ococcucc and Pseudomonas, and fungi, including Aspergillus, Mucor, Fusarium and Alternaria, are dominant organisms in polluted air. The data from existing objects indicate, that the most bioaerogenic ones are municipal waste dumps where total bacteria count in air can reach 130 000. To limit bioaerosol production and propagation, the following steps ought to be taken: the proper operating assurance of wastewater plants and waste dumps, biosolids stabilization, aerator shields application, enclosing the object with hermetic concrete fence and the green belt.

Opis

Słowa kluczowe

zanieczyszczenia powietrza - wysypiska odpadów, zanieczyszczenia powietrza - oczyszczalnie ścieków, bioaerozol powietrza atmosferycznego, air pollution - landfills, air pollution - sewage treatment plants, atmospheric air bioaerosol

Cytowanie

Borowski S., Rola wysypisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków w kształtowaniu bioaerozolu powietrza atmosferycznego. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : II Konferencja Naukowa Łódź 2001: materiały konferencyjne, Wydawca Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 142-147, ISBN 83-87202-93-2.